velikost textu

P19 - Interdisciplinární sociální vědy

UK » PRVOUK » P19

Fakulty a další součásti UK

Fakulta humanitních studií

Vědní oblast

sociální vědy

Rada programu

koordinátor: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
členka rady: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
člen rady: prof. Miloš Havelka, CSc.
členka rady: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Anotace

Program má za cíl podporovat rozvoj problémově orientovaných společenskovědních a humanitních specializací mezioborové povahy, které se již většinou pevně etablovaly v  akademickém prostředí vyspělých zemí, ale dosud nezakotvily na domácích akademických pracovištích. Postavení UK FHS je v tomto ohledu jedinečné v rámci celé ČR, protože dané vědní obory pěstuje již řadu let a má v nich kvalitní výzkumné výsledky i mezinárodní kontakty, na které je možné navazovat. Zaměřením na vybrané a aktuální mezioborové specializace se posiluje konkurenční výhoda UK vůči jiným vysokoškolským subjektům v ČR, které dosud kvůli nedostatku vysoce kvalifikovaného personálu nemohly rozvíjet komplexní mezioborové specializace ve větším měřítku. Současně se vytváří komplementarita k výzkumným programům jiných společenskovědních a humanitních fakult UK a otvírá prostor pro různé podoby spolupráce a partnerství.

Do programu jsou zapojeny následující obory a problémově orientované interdisciplinární specializace: sociologie vědění, institucí a organizací, genderová studia, studia občanské společnosti a občanského sektoru, studia řízení a supervize v organizacích péče o člověka. Počítá se s postupným začleňováním dalších celosvětově se rozvíjejících mezioborových specializací, jako jsou sociální studia vědy a technologií (STS). K hlavním výzkumným tématům tohoto programu patří kritické proměny institucí v současných společnostech a jejich dopady na člověka; reprodukce a proměna genderového řádu; nové formy občanské participace a kolektivního jednání; sociální inovace a sociální ekonomika; procesy řízení a kulturní dynamiky v občanských organizacích a organizacích péče o člověka.

V rámci programu jsou primárně uskutečňovány problémově orientované badatelské projekty, které využívají současný stav sociálněvědního poznání a zároveň jsou orientovány na řešení praktických problémů, zejména v oblasti rovnosti mužů a žen, rozvoje a regulace občanského sektoru, podpory dobrovolnictví a sociální ekonomiky nebo řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací. Uživateli těchto výsledků jsou instituce veřejné správy, mezinárodní a nadnárodní organizace, občanský sektor, korporátní sféra i veřejnost.

Program navazuje na jednu z hlavních linií výzkumného záměru UK FHS „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843), řešeného v letech 2005–2011, a na další výzkumné projekty, jejichž nositelem byla UK FHS (projekty Rámcového programu EU, GA ČR aj.). Aktivity uskutečňované v jeho rámci zůstávají otevřené spolupráci s dalšími obory a specializacemi pěstovanými na UK FHS i jiných fakultách a součástech UK. Hlavními cíli programu jsou provázání výzkumu s výukou na doktorském a magisterském stupni, trvalé omlazování vědeckého personálu, rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora excelentních výzkumných výsledků.

Kontakty