velikost textu

P20 - Kulturní, sociální a historická antropologie

UK » PRVOUK » P20

Fakulty a další součásti UK

Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd

Vědní oblast

antropologie

Rada programu

koordinátor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
člen rady: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
člen rady: doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl
členka rady: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
členka rady: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
člen rady: doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Anotace

Program zčásti navazuje na řešení výzkumného záměru č. 0021620843 Antropologie komunikace a lidské adaptace a na dosavadní bádání v oblasti obecné antropologie (zejména ve směrech behaviorální, historické, kulturní a sociální antropologie), historické sociologie a gerontologie. Kromě rozpracování dílčích projektů směřuje k vytvoření prostoru pro analytické a interpretativní propojování humanitněvědních, biologických a lékařských přístupů k lidské existenci.

Jádrem badatelského zaměření jsou podoby lidského chování, (sociálního) jednání a kognice jak co do jejich druhové určenosti (v rámci hominizačního procesu), tak zejména co do jejich historické, kulturní, sociální, generační a skupinové podmíněnosti a variability. Pozornost bude zejména zaměřena na kategorie (individuální i skupinové) paměti, vědomí a (v hodnotových vazbách prožívané) identity, dále na oblast interpersonálních vztahů (partnerské, generační, mezietnické atd.) a vztahů mezi jedincem a sociálními systémy. Ve vazbě na to bude věnována pozornost kreativitě (včetně jejích uměleckých podob) a adaptabilitě a jejich vývojové proměně. Kromě teoretických analýz budou aplikovány jak kvalitativní (interpretativní) metody, tak metody empirické a kvantitativně-analytické. Jednotlivé studie budou vycházet z metod biologické, behaviorálně-evoluční, filosofické, kulturní a sociální antropologie, historických věd (zejména sociálních dějin, dějin mentalit, kulturních dějin a historické antropologie, historické demografie a oral history), historické sociologie a z metod lékařských věd (např. gerontologie, studia kognitivních poruch atd.). V uzlových bodech bádání budou přístupy těchto oborů interdisciplinárně propojovány. Tím bude naplněn jeden z podstatných rysů tohoto projektu, jímž jsou antropologická studia rozhraní mezi „přírodou“ a „kulturou“. Jiným významným rysem bude studium korelací mezi kulturami a jejich subkulturami a studium mechanismů a (marginalizačních) procesů vzniku těchto (generačních, migrací vznikajících, k sídelním typům vázaných apod.) subkultur. Významným rysem projektu budou rovněž studium souvztažností mezi chováním, jednáním a kognitivními schopnostmi individuí a socio-kulturními systémy v jejich dějinné proměně.

Kontakty