velikost textu

P08 - Orientalistika

UK » PRVOUK » P08

Fakulty a další součásti UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

AB – dějiny; AI – jazykověda; AL – umění, kulturní dědictví; AF – dokumentace, práce s informacemi; AC – antropologie, etnologie; AJ – písemnictví, masmédia, audiovize

Rada programu

člen rady: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
členka rady: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
člen rady: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
člen rady: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

Anotace

  1. Studium a výzkum Asie a Afriky má na FF UK respektovanou tradici zhruba 150 let. Jednotlivé obory se věnují komplexnímu interdisciplinárnímu výzkumu jazyků, literatur, společností, dějin a kultur z hlediska jejich historického vývoje i současné situace.
  2. Výzkum se zaměřuje na některou z  oborových a metodologických specializací s interdisciplinární perspektivou. Kromě studia pramenů je důležitou součástí výzkumu ve všech oblastech přímý kontakt se zkoumaným teritoriem, terénní výzkum a praktická znalost dané oblasti. Obory se soustřeďují na charakteristické a dynamicky se proměňující aspekty jazyka, společnosti a kultury Asie a Afriky. Znalost jazyků a příslušného ‚terénu‘ je nezbytnou podmínkou přístupu ke kulturnímu bohatství těchto zemí i k orientaci v současném dění.
  3. Vedle vlastního výzkumu a přinášení nových poznatků mohou naši specialisté poskytovat věcné a přesné informace o společnosti, dějinách, literatuře a kultuře, věnují se odborným překladům původních literárních děl a nabízejí zasvěcené analýzy aktuální situace v jednotlivých regionech. Výsledky práce podporuje provázanost a podmíněnost výuky a výzkumu v jednotlivých specializacích. Do výzkumu jsou zapojeni nadaní magisterští studenti a především doktorandi. Zahraniční učitelé přispívají nejen k udržení vysoké kvality výuky, ale podílejí se i na výzkumu.
  4. Vědecký a společenský význam výzkumu v těchto oborech je nesporný. Všestranné znalosti daného teritoria umožňují nový vhled do problematiky, pomáhají pochopit proměny v jednotlivých oblastech a přispívají k obecnému poznání i ke konkrétnímu rozvoji vztahů ČR s těmito zeměmi. Důležitou roli má též mezinárodní spolupráce v rámci Evropy a zemí Západu, i s badateli v cílových oblastech. Naše práce má v zemích našeho odborného zájmu ohlas, což celkově přispívá k pozitivnímu náhledu na ČR.

Kontakty