velikost textu

P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání

UK » PRVOUK » P15

Fakulty a další součásti UK

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vědní oblast

AM – pedagogika a školství

Rada programu

koordinátorka: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
člen rady: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
členka rady: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
členka rady: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
člen rady: Ing. Jan Koucký, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
člen rady: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
členka rady: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
členka rady: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
člen rady: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
členka rady: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
členka rady: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Anotace

Zaměření projektu. Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly, vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti, z nezbytnosti zabezpečovat rovnost vzdělávacích příležitostí, z proměn dětství a mládí, vyvolaných činiteli působícími v současné společnosti, z  přínosu nových objevů, zejména v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky, psychologie efektivního učení a vzdělávání, z proměn edukační reality vyvolávaných rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií a jejich pronikáním do struktur a funkcí společnosti, z vyhodnocování rozdílů v efektivitě vzdělávacích soustav a z nezbytnosti mezinárodní kooperace při realizaci společných cílů.

Rozvíjené vědní oblasti. Uvedenému zaměření projektu bude odpovídat rozvíjení integrovaného systému věd o výchově a vzdělávání, jmenovitě:

 • Pedagogiky, s důrazem na pedagogiku jednotlivých stupňů a typů škol, srovnávací pedagogiku, pedeutologii a vysokoškolskou pedagogiku.
 • Oborových didaktik s důrazem na uplatňování nových metod a organizačních forem výuky v úzkém propojení s rozvojem oborů, z nichž oborové didaktiky vycházejí.
 • Speciální pedagogiky, především s důrazem na možnosti, strategie a metody inkluzivního vzdělávání a s tím spojené kompenzace handicapů a znevýhodnění.
 • Pedagogické psychologie, s dominantním zaměřením na psychické a psychosociální činitele využívání potencialit vzdělávací úspěšnosti žáků a rozvoje jejich osobnosti.
 • Filozofii, sociologii, ekonomiku a řízení vzdělávání a výchovy.

Rozvíjení uvedených vědních oblastí bude dbát jejich specifických zvláštností, zejména však bude posilováno integrující zaměření na problematiku proměny školy a nových nároků na učitelskou profesi, v jejím aktuálním vědeckém a společenském významu. Bude rozvíjena spolupráce s dalšími fakultami UK, připravujícími učitele, jmenovitě FF, MFF a FTVS.

Cíle a výstupy projektu. Cílem projektu je rozvíjet a využívat inovační potenciál, obsažený v badatelských objevech, relevantních pro vzdělávání, školu a práci učitelů. Konkrétní vědecko‑výzkumné výstupy budou směřovat

 • do rozvíjení teorie školy a učitelské profese, včetně metodologie jejich výzkumu;
 • do tvorby programů pregraduální přípravy a celoživotního vzdělávání učitelů a ředitelů škol, s cílem zvýšit efektivitu jejího edukačního působení;
 • do didaktických opatření, adresných vůči žákům jednotlivých stupňů a typů škol;
 • do metod a organizačních forem výuky;
 • do opatření zajišťujících inkluzi znevýhodněných skupin žáků do vzdělávacích proudů;
 • do tvorby standardů učitele a ředitele a zásad kariérního růstu a atestačních stupňů;
 • do systému poradenské podpory učitelů a dalších pedagogických pracovníků;
 • do publikačních aktivit, zvl. tvorby monografií a organizování závažných konferencí;
 • do oblasti spolupráce s významnými zahraničními partnery.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty