text size

Department of Andragogy and Educational Management

UK » PedF » D » DAEM

Management

head: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Funkce a agendy

department administrator: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
secretary: Mgr. David Mück
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Description

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se profiluje jako moderní akademické pracoviště zabývající se širším pojetím managementu vzdělávání (jehož součástí je i školský management) a vzděláváním dospělých (tj. andragogikou jako zastřešující vědní disciplínou). Svojí činností KAMV navázala na tradici Centra školského managementu.

Posláním katedry je vytvářet teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Při naplňování této mise KAMV vychází z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje také v dalších společenskovědních a humanitních oborech a z aplikace vědeckých poznatků v různých sociálně-ekonomických kontextech (rozvoj inspirativní praxe).