velikost textu

Bezpečnostní odbor

UK » RUK » Bezpečnostní odbor

Kontakty

Adresa: Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: bezpecnostni@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 286

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

referentka Bezpečnostní manažer: Ing. Krystyna Ljubymenko

Popis

1. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s krizovým managementem, brannou pohotovostí státu, případným válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi, zejména v oblasti:

  • obrany, ochrany a bezpečnosti

  • mobilizační přípravy

  • přípravy k civilní ochraně a ochraně obyvatelstva

  • ochrany hospodářského a služebního tajemství

  • evidence a ochrany služebních, kulatých razítek se státním znakem rektorátu, fakult a součástí Univerzity Karlovy.

Realizace výše uvedených aspektů se v běžné náplni činnosti bezpečnostního odboru rektorátu Univerzity Karlovy v Praze soustřeďuje na tvorbu, novelizaci a aktualizaci krizových, havarijních a povodňových plánů, plánů dosažitelnosti a vyrozumění vedoucích akademických funkcionářů Univerzity Karlovy, jejích fakult a součástí.

Bezpečnostní odbor spolupracuje s odborem krizového řízení Magistrátu hl.m. Prahy a Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy a zajišťuje návaznost Univerzity Karlovy, jejich fakult a součástí na Integrovaný záchranný systém.

2. Podle Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů zajišťuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vede přehled o školních a pracovních úrazech, zpracovává periodické zprávy o stavu úrazovosti za akademický rok za Univerzitu Karlovu. Zajišťuje vstupní školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců rektorátu Univerzity Karlovy a vede o tom přehled.

3. Zajišťuje požární ochranu v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci). Vyhotovuje roční zprávu za Univerzitu Karlovu, po obdržení dílčích zpráv z fakult a součástí, dále plán hlavních úkolů fakult a součástí, plán hlavních úkolů a plán kontrolní činnosti zaměstnance zajišťující požární ochranu. Zajišťuje školení vedoucích zaměstnanců (rektor, prorektoři, kvestor, děkani a tajemníci fakult a ředitelé a tajemníci součástí Univerzity Karlovy).

Činnost bezpečnostního odboru zahrnuje jak vlastní správu rektorátu, tak i metodické řízení fakult a součástí Univerzity Karlovy ve výše uvedených oblastech. V oblasti krizového managementu, branné pohotovosti státu a jiných mimořádných situacích je jeho činnost určována rektorem, kvestorem, resortem MŠMT, MV, HZS ČR a Magistrátem hl.m. Prahy v souladu s normativy České republiky.