velikost textu

P14 - Archeologie mimoevropských oblastí

UK » PRVOUK » P14

Fakulty a další součásti UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

egyptologie

Rada programu

koordinátor: prof. Miroslav Bárta, Dr.
člen rady: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
člen rady: doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
člen rady: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný projekt má umožnit dlouhodobou vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost Českého egyptologického ústavu FF UK, zajistit pokračování výzkumů na archeologických koncesích v Abúsíru a v egyptské Západní poušti v Egyptě, a také v Súdánu, a další rozvoj teoretického egyptologického bádání a výzkumu komplexních civilizací na pracovišti ústavu v České republice. Řešitelský tým se bude zabývat bádáním o civilizaci starého Egypta především na základě získávání původních pramenů vlastními archeologickými výzkumy, jejich interpretace, včetně zkoumání vztahů Egypta k okolním oblastem starověkého Předního východu a severní Afriky. V obecnější rovině pak půjde o teoretické zobecnění zkoumaných fenoménů a procesů ve vztahu k vývoji komplexních společností v rámci celého holocénu.

V návaznosti na jasně vyhraněný a mezinárodně respektovaný profil ČEgÚ, jímž je vyhledávání a interpretace pramenů k dějinám nejstaršího egyptského státu, budou probíhat další projekty základního výzkumu specificky zaměřené na zkoumání sociálních, hospodářských, politických, kulturních a náboženských dějin Egypta ve 4., 3. a 1. tis. př. Kr.

Staroegyptskou společnost je v tomto projektu chápána v širších kulturních, přírodních a historických souvislostech, neboť vývoj v samotném Egyptě ovlivňoval situaci v celé oblasti Předního východu a severovýchodní Afriky ve starověku. Analýza a interpretace takto získaného materiálu z dlouhého časového období poskytují unikátní informace sloužící rovněž k poznání a analýze procesů charakterizujících současnou civilizaci a aktuální procesy vývoje.

Získané prameny a poznatky zásadní měrou přispějí k lepšímu pochopení a mnohdy i k podstatně odlišné interpretaci vzniku a formování nejstaršího egyptského státu, vývoje nejstarší monumentální architektury jako jedné z elementárních forem kulturní exprese, počátků urbanismu ve starém Egyptě a stejně tak i vzniku a rozvoje vědy, řemesel a umění a začlenění staroegyptské civilizace do společensko-kulturního vývoje širší oblasti severní Afriky, východního Středomoří a Předního východu.

Kontakty