velikost textu

P43 - Geografie

UK » PRVOUK » P43

Fakulty a další součásti UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

geografie

Rada programu

člen rady: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
členka rady: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
členka rady: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
člen rady: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Anotace

Program představuje dlouhodobý plán výzkumu ve vědní oblasti Geografie, zajišťované na PřF UK katedrami v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika.

Navrhovaný program je soustředěn na směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program koncepčně rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu.

Integrujícím prvkem výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních. Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky a ekologického stavu povrchových vod, změny atmosférických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, regionální a urbánní socioekonomická resilience a rizikové procesy v urbánním prostředí, historická geografie, výzkum venkova a periferií, populační studia a rozvoj progresivních geoinformačních metod.

Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Na výzkumu se budou vedle klíčových osobností oboru a zkušených akademických pracovníků významně podílet rovněž studenti doktorských a magisterských geografických programů, kteří jsou již v současné době aktivně zapojeni do výzkumu na jednotlivých pracovištích.

Pro výzkumnou práci mají pracoviště k dispozici funkční zázemí v podobě stávajícího přístrojového, laboratorního a geoinformatického vybavení i unikátních datových zdrojů z původního experimentálního výzkumu, monitoringu procesů i historických datových a mapových podkladů.

Pro koncepční rozvoj oboru je navíc zásadní plánované zapojení uvedených směrů výzkumu do univerzitního centra excelence Globcentrum, kde budou moci využívat synergií z mezioborového výzkumu, sdílené infrastruktury a přístrojových kapacit.

Kontakty