velikost textu

Ekonomické oddělení

UK » 3.LF » Děkanát » Ekonomické

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: ekonom@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 179
Fax: +420 272 743 765

Vedení

vedoucí: Marta Koudelková

Popis

Ekonomické oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že: 1.sestavuje rozpočet fakulty i rozpočet jednotlivých samostatných základních pracovišť a činností a trvale vyhodnocuje jejich plnění, 2.zpracovává finanční plány včetně jejich aktualizace a na jejich základě předkládá vedení fakulty návrhy zásad ekonomického řízení fakulty, 3.zpracovává finanční prognózy, analýzy, kalkulace a výkazy s ekonomickou problematikou, 4.kontroluje dodržování rozpočtové kázně, ostatních obecně závazných právních předpisů i účinnost fakultních ekonomických nástrojů, 5.zajišťuje plnění funkce účetní jednotky za fakultu, 6.vede evidenci majetku fakulty, 7.zajišťuje pokladní službu a platební styk, 8.vystavuje faktury pro odběratele, 9.projednává s bankami veškeré finanční záležitosti, 10.plní funkce hlavního účetního a správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole, 11.zpracovává návrhy a aktualizace interních předpisů 3.LF UK ve spravované oblasti a po schválení děkanem kontroluje jejich dodržování, 12.vyjadřuje se k investičním potřebám fakulty v rámci své kompetence, 13.připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast 14.zodpovídá za problematiku z oblasti daňové, celní a cenové a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a Univerzity Karlovy v Praze.