velikost textu

P38 - Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

UK » PRVOUK » P38

Fakulty a další součásti UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta

Vědní oblast

zátěžová fyziologie, biomechanika, kineziologie

Rada programu

koordinátor: doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
člen rady: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
člen rady: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc.
členka rady: doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
členka rady: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
členka rady: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
člen rady: doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Anotace

Zaměření projektu: Problematika lidské motoriky je předmětem studia oborů vědní oblasti biomedicínské kinantropologie (zahrnující zátěžovou fyziologii a kineziologii) i biomechaniky. Cílem projektu je monitorovat biomedicínské aspekty lidského pohybu s jejich kinematickými, strukturálními a funkčními charakteristikami. Výzkum lidského pohybu je chápán komplexně ze tří pohledů:

  1. vnitřních metabolických a biochemických pochodů, odehrávajících se v organismu pod vlivem pohybové zátěže či hypokineze – zátěžová fyziologie;
  2. mechanického, strukturálního a funkčního – biomechanika tělesné zátěže;
  3. vlivu tělesné zátěže a pohybových činností na lidskou pohybovou soustavu v kontextu fylogenetickém i ontogenetickém – kineziologie.

Obsah projektu a rozvíjené vědní oblasti

Program se bude zabývat:

  1. Genetickými a metabolickými předpoklady pohybové výkonnosti i otázkami morfologie kosterního svalstva a charakteristik tělesného složení; dále otázkami základních neurofyziologických mechanismů, které se projevují při řízení pohybu v různých režimech svalové činnosti, se zaměřením na rizikové a patologické stavy pohybového aparátu. Dominantní oborový přístup: zátěžová fyziologie.
  2. Strukturálními odezvami tkání, orgánů a orgánových soustav na dynamické zátěžové pole. Cílem je matematické vyjádření reologických parametrů termo-visko-elastických tkáňových struktur, resp. jejich tvarové a prostorové charakteristiky. Dominantní oborový přístup: biomechanika.
  3. Neurologickými a neurofyziologickými poznatky o řízení pohybu, anatomicko-strukturálními limity lidského pohybu, poznatky z oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace a patologií funkce pohybové soustavy člověka a její možnou optimalizací. Dominantní oborový přístup: kineziologie, antropomotorika.

Cíle a výstupy: Předpokládané integrované výsledky z oblasti biomechaniky, zátěžové fyziologie, kineziologie a antropomotoriky budou řešit problémy důsledků hypokinetických a hyperkinetických zátěžových režimů s výstupy do oblasti teorie (principy chování biosystémů, simulační modely, zákonitosti a limity lidského pohybu). Umožní rovněž praktické aplikace (vývoj diagnostických metod, fyzioterapeutických postupů, intervenčních nutričních a pohybových programů). Využití výsledků bude zohledněno ve výuce všech biomedicínských předmětů při současném zapojení Mgr. a Ph.D. studentů do řešení projektů. Rozvoj řešené vědecké oblasti rozšiřuje badatelské aktivity v oborech biomedicínská kinantropologie a biomechanika, vytvoří podmínky pro spolupráci s významnými zahraničními partnery.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty