velikost textu

P41 - Biologie

UK » PRVOUK » P41

Fakulty a další součásti UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

biologie

Rada programu

koordinátor: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
členka rady: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
člen rady: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
člen rady: RNDr. Ivan Hirsch, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
člen rady: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
člen rady: doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
člen rady: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
člen rady: doc. RNDr. František Půta, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

Anotace

Program Biologie definuje rámcové směry výzkumu biologických kateder Přírodovědecké fakulty. Cílem je přispět k poznání živých systémů v kontextu nosných otázek současné přírodovědy a zvýšit kvalitu a mezinárodní dopad biologického výzkumu na fakultě. Program propojuje molekulární, biochemické, strukturální, bioinformatické a ekologické přístupy ke studiu podstaty života a jeho vývojové dynamiky v celém spektru časových a prostorových úrovní. Tato kombinace přístupů je příčinou současného rozvoje biologických oborů.

Budou studovány buněčné funkce s důrazem na detailní porozumění rolím buněčných organel, mechanismů intracelulární signalizace a genové exprese. Pozornost bude věnována i studiu mezibuněčných vztahů, molekulárních mechanismů interakce mezi buňkami, a to jak na úrovni jednobuněčných organismů, patogenů a jejich hostitelů, tak i mezi buňkami ve tkáních mnohobuněčných živočichů a rostlin. Významným aspektem programu bude výzkum jevů a procesů ovlivňujících biologickou diverzitu a její změny na všech úrovních, od genetické diverzity populací a související problematiky vzniku druhů a mezidruhové hybridizace, přes faktory ovlivňující diverzitu ekologických společenstev a její změny, až po evoluci diverzity v globálním měřítku a současné změny biodiverzity související s biologickými invazemi, klimatickými změnami a antropogenními vlivy.

Významným cílem programu je metodická spolupráce původně oddělených týmů dvou biologických výzkumných záměrů; bude koordinováno využití náročných infrastruktur a sdíleno know how při aplikaci molekulárních technik i zpracování dat.

Výstupy programu budou využitelné pro potřeby lidského zdraví a ochrany biodiverzity a uplatnitelné v biotechnologiích.

Kontakty