velikost textu

P27 - Komplexní onkologický program

UK » PRVOUK » P27

Fakulty a další součásti UK

1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta

Vědní oblast

experimentální a klinická onkologie (buněčná biologie a patologie zaměřená na nádorovou buňku, diagnostické přístupy v onkologii, terapie nádorových onemocnění)

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
členka rady: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Anotace

Program (dále jen OnkoKom) navazuje na úspěšný Výzkumný záměr MSM 0021620808 řešený v letech 2005-2011. Tento záměr významně přispěl ke spolupráci 1. a 3. LF UK v oblasti onkologického výzkumu, k jejímž výstupům patřila především řada vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s IF. Plánovaný Komplexní onkologický program pokrývá oblast základního i aplikovaného výzkumu a spojuje teoretická, preklinická a klinická pracoviště LF1 a LF3 UK. Konsorcium navrhovatelských pracovišť, navazující na tým vzniklý v rámci výzkumného záměru (ve spolupráci LF1, LF3 a PřF UK) "Onkologie", představuje nejširší onkochirurgickou základnou v republice, návazností na evropský konsorciální projekt Biobanking a infrastrukturální evropský projekt BIOCEV zcela unikátní zázemí pro řešení programu.

Cíle: V programu budou studovány mechanismy regulací základních buněčně biologických programů souvisejících s onkogenezou (apoptosa, proliferace a diferenciace, adheze, migrace, invaze, epiteliálně-mesenchymová transice). Validita dosažených výsledků základního a orientovaného výzkumu bude ověřena na klinickém materiálu, především z oblasti solidních tumorů dospělého věku.

  1. Poznání funkcí klíčových regulačních molekul a nalezení biochemických mechanismů, jimiž jsou jejich biologické funkce realizovány, umožní identifikovat nové specifické diagnostické a individualizované terapeutické cíle. Pro naplnění tohoto záměru je nezbytný komplexní přístup, zohledňující úrovně genetické, epigenetické i funkční. Je zjevné, že vznik a rozvoj nádoru souvisí mimo jiné s poruchami komunikace řady buněčných populací, včetně transformovaných kmenových buněk adultních tkání a netransformovaných buněk hostitele.
  2. Z hlediska rozvoje nádoru jsou významné zejména faktory ovlivňující neovaskularizaci nádorové tkáně, interakce nádorových a stromálních buněk a reakce imunitních buněk v nádoru. Pochopení komunikace buněk v nádorovém mikroprostředí, studium vztahu mezi nádorem a jeho hostitelem z pohledu tzv. "buněčné ekologie", přispěje k návrhu inovativních terapeutických konceptů, umožňujících cílit nikoli pouze individuální buněčnou (sub)populaci, ale interakci mezi normálními a nádorovými buňkami. Vývojový pohled zlepší pochopení buněčných interakcí ovlivňujících progresi a další šíření nádoru. V rámci aplikační části programu budou identifikovány nové genetické faktory a analyzována úloha nalezených kandidátních genů při vzniku solidních nádorů.

Strategické přístupy: Pro výzkumné účely budou používány in vitro modely (primární kultury nádoru, stabilní buněčné linie), experimentální zvířecí modely a vzorky nádorů z bioptických a nekroptických vyšetření. V konkrétních případech bude prováděna detekce miRNA v nádorech a v séru nemocných s nádorovým onemocněním, analýza aktivačních, koaktivačních a inhibičních receptorů nádorových buněk a hodnocení protinádorové imunity pro možnosti využití získaných poznatků pro protinádorovou vakcinaci. Pozornost bude věnována i hodnocení významu genové exprese vybraných prvků signálních drah v průběhu kancerogeneze a nádorové terapie v in vitro podmínkách. Studován bude proces mestastazování nádorů se zaměřením na změny v genové expresi různých populací nádorových buněk (kmenové nádorové buňky, buňky primárního nádoru, cirkulující nádorové buňky, diseminované nádorové buňky).

Výstupy:

  1. Získání nových poznatků vedoucích vytvoření nových diagnostických a potencionálně terapeutických technologií, které budou patentovány a publikovány se snahou komercionalizaci.
  2. Vzhledem k univerzitnímu charakteru účastníků konsorcia je plánováno široké zapojení pre- i postgraduálních studentů do výzkumu a rychlý přenos výsledků výzkumu nejen do praxe, ale i do pregraduální výuky.

Kontakty