velikost textu

P32 - Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

UK » PRVOUK » P32

Fakulty a další součásti UK

3. lékařská fakulta

Vědní oblast

gynekologie a porodnictví (urogynekologie, fetomaternální medicína), genetika a molekulární biologie, imunologie

Rada programu

koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
členka rady: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
člen rady: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
člen rady: MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
člen rady: MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
členka rady: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
členka rady: doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
člen rady: doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
člen rady: MUDr. Petr Velebil, CSc.

Anotace

Předložený projekt je členěn do tří oblastí souvisejících s poruchami reprodukčního zdraví.

 1. Patologie reprodukčních orgánů ženy. Prevence, včasná diagnóza a následná léčba jsou základním předpokladem efektivity při snižování různých forem poruch reprodukčních orgánů ženy. Cíle projektu: screening vybraných patologických onemocnění reprodukčních orgánů, standardizace diagnostických a léčebných postupů, včasná diagnostika a léčba.

  Vybrané patologické stavy se týkají:

  • změn děložní stěny v návaznosti na císařský řez,
  • traumatu svalové komponenty pánevního dna a análního svěrače v návaznosti na vaginální porod.
 2. Poruchy raného vývoje plodu. Vrozené vývojové vady jsou v rozvinutých zemích hlavní příčinou dětské úmrtnosti a invalidity. Představují značnou zátěž pro postiženou osobu, její rodinu i pro společnost. Přitom pravděpodobnost, že žena porodí dítě s vrozenou vadou, dosahuje v závislosti na způsobu hodnocení 3%. Deset procent z těchto vrozených vad je v příčinném vztahu k lékům podávaným během těhotenství, expozici chemikálií v pracovním prostředí, proběhlým infekcím či chronickému onemocnění matky. Úspěšná prenatální diagnostika sice vede ke snížení incidence některých závažných vrozených vad u narozených dětí, u jiných typů vývojových vad však incidence klesá minimálně. Rovněž existuje skupina některých vrozených odchylek s minimální úspěšností včasné detekce. V současné době neexistuje v ČR obecně přijímaný program pro primární prevenci VVV.

  Cíle projektu: Zlepšení efektivity prenatální diagnostiky, vypracování systému provádění screeningu v ČR, diferenciace vrozených vývojových vad slučitelných a neslučitelných se životem, vypracování systému dlouhodobého sledování dětí narozených s VVV. Cílem projektu je optimalizovat péči u závažných komplikací plodů a koncentrovat prenatální komplikace, které vyžadují multidisciplinární přístup a vysoce specializované diagnosticko- terapeutické metody. V konečném důsledku je cílem projektu snížení mortality a morbidity dětí s vývojovou vadou.

 3. Fetoplacentární patologie. Porucha vývoje a funkce fetoplacentární jednotky má zásadní vliv na perinatální mortalitu a morbiditu. Pokud je stav včas detekován, vzácně dochází k intrauterinnímu úmrtí plodu. Významnější mortalitu však známe u plodů označovaných jako plody konstitučně menší (SGA-small for gestational age), kde nejsou přítomny typické diagnostické ukazatele známé u plodů s IUGR (intrauterinní růstová retardace).

  Morbidita spojovaná s poruchou fetoplacentární jednotky je nejenom krátko a střednědobá, ale souvisí i s rozvojem řady chronických onemocnění v pozdějším životě kompromitovaného jedince (psychomotorická retardace, neurosenzorická postižení, ADHD - attention deficit hyperactivity disorder, metabolický syndrom). Zásadní jsou data poukazující na zvýšené kardiovaskulární riziko (X syndrom, metabolický syndrom) v dětském věku včetně negativního psychomotorického vývoje (poruchy motorických, behaviorálních a mentálních funkcí).

  Jedná se o heterogenní jednotku. Ve většině případů dochází k rozvoji klinických známek onemocnění u matky a nebo u plodu s minimální možností léčby.

  Cíle projektu: včasná identifikace rizikových skupin těhotných žen (optimálně v I. trimestru), včasná prevence rozvoje klinických příznaků, určení diagnostického postupu pro plody s časnou a pozdní formou fetoplacentární dysfunkce, sledování postnatálního vývoje dětí s poruchou funkce placenty.

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: prvouk@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 296 511 200
Fax: +420 296 511 296