velikost textu

Oddělení analýz a strategií

UK » RUK » Kancelář rektora » Oddělení analýz a strategií

Kontakty

Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika
Email: oas@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 770

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.

Popis

Popis činností:
  • Činnost a postavení Oddělení analýz a strategií jsou upraveny opatřením rektora Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy.
  • Činnost oddělení řídí: MUDr. Milan Prášil, kancléř.
  • Oddělení analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů; příprava hlavních strategických a pozičních dokumentů univerzity; vyhodnocování strategických materiálů České republiky, Evropské unie, OECD apod., jakož i materiálů klíčových institucí národního a evropského výzkumného a vzdělávacího prostoru.
  • V rámci Oddělení analýz a strategií jsou řešeny či spoluřešeny projekty Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264) a Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, aktivity Rektorátu, Dílčí aktivita 3) spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je realizace úprav a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy vyplývající z novely zákona o vysokých školách, zejména s ohledem na rozvoj systému zajišťování kvality na univerzitě. V rámci projektu vzniknou nové moduly studijního informačního systému a v návaznosti na tyto změny budou upraveny moduly stávající. Výstupem z projektu je vytvoření podpory elektronizace akreditačního procesu a zázemí pro sběr a sledování dat od zájemců o studium, studentů a absolventů univerzity v rámci studijního informačního systému.
  • Oddělení analýz a strategií zajišťuje celouniverzitní šetření mezi absolventy Univerzity Karlovy týkajících se hodnocení studia, jejich uplatnitelnosti apod.