velikost textu

Odbor analýz a strategií

UK » RUK » Odbor analýz a strategií

Kontakty

Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika [i]
Email: oas@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 770

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: RNDr. Věra Šťastná, Ph.D.

Popis

Popis činností:
  • Činnost a postavení Odboru analýz a strategií jsou upraveny opatřením rektora Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy.
  • Činnost odboru řídí člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer MUDr. Josef Fontana, Ph.D.
  • Odbor analýz a strategií zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektorky a člena kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer zejména v těchto oblastech: příprava analytických dokumentů sloužících ke stanovení strategie dalšího rozvoje univerzity a k formulaci jejích cílů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakož i příprava podkladů pro hodnocení plnění těchto cílů, příprava hlavních strategických dokumentů univerzity, včetně zabezpečení hodnocení naplňování cílů, příprava podkladů pro Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově, celouniverzitní šetření týkající se studia.
  • V rámci Odboru analýz a strategií byly řešeny či spoluřešeny projekty Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002264) a Zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, aktivity Rektorátu, Dílčí aktivita 3) spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.