velikost textu

P36 - Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů

UK » PRVOUK » P36

Fakulty a další součásti UK

Lékařská fakulta v Plzni

Vědní oblast

FP – ostatní lékařské obory

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.
členka rady: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
člen rady: doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
člen rady: doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Anotace

Akutní i chronická onemocnění vyžadující různé formy náhrady a podpory funkce životně důležitých orgánů se významně promítají do všech medicínských disciplín, kde ovlivňují výsledky a nákladnost léčby. V letech 1994-2004 a dále v letech 2005-2011 byla Lékařská fakulta v Plzni nositelem dvou úspěšných výzkumných záměrů zaměřených na problematiku náhrady a podpory funkce některých životně důležitých orgánů. Zejména poslední VZ vedl k vytvoření celofakultní vědecko-výzkumné platformy, na základě které došlo k významnému propojení a ucelení vědecko-výzkumné činnosti teoretických a klinických oborů. Cílem Programu je úzce navázat a dále rozvíjet problematiku, která byla předmětem řešení výzkumného záměru a která je svým zaměřením zcela ojedinělá, konkrétně otázka podpory, náhrady a regenerace tkání a orgánů. Nové směry budou zahrnovat vývoj klinicky relevantních biomodelů umožňujících spolehlivou translaci experimentálních poznatků na klinickou úroveň, využití pokročilých metod molekulární proteomiky, genomiky a tkáňového zobrazení k bližšímu poznání mechanismů poškození životně důležitých orgánů pro vývoj nových a zdokonalení stávajících preventivních, diagnostických a terapeutických metod a komplexní program regenerace a reparace poškozených orgánů. Jednotícím přístupem bude analýza funkcí zkoumaných orgánů od úrovně celého organismu po molekulární úroveň. Přednostně bude zkoumána problematika související s akutním i chronickým selháním ledvin, s multiorgánovým selháním, postižením jater a problematika poruch funkce cévní stěny a její náhrady. Budou hledány způsoby, jak optimalizovat užití stávajících metod, jak stávající metody modifikovat k dosažení jejich vyšší účinnosti a bezpečnosti, a budou zkoumány možnosti, které povedou k novým metodám podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Předmětem Programu bude rovněž výzkum etiopatogeneze selhání příslušných orgánů a změn, které v organismu v důsledku selhání funkce těchto orgánů vznikají. Program bude rovněž zaměřen na léčebná opatření doplňující terapii metodami náhrady funkce orgánů a budou hledány nové cesty podpory reparace a regenerace tkání a orgánů. Předmětem Programu budou i opatření, jež je možno uplatnit ještě před vznikem závažné poruchy funkce příslušného orgánu, která potřebu jeho náhrady oddálí nebo příznivě ovlivní osud nemocných, kteří k náhradě funkce dospějí.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty