velikost textu

P26 - Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

UK » PRVOUK » P26

Fakulty a další součásti UK

1. lékařská fakulta

Vědní oblast

neurovědy

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
členka rady: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
členka rady: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
členka rady: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Anotace

Neurodegenerativní onemocnění jsou charakterizována progresivním postižením funkce a zánikem nervových buněk. Pro výrazný nárůst jejich výskytu v souvislosti se stárnutím populace vyspělých zemí patří neurodegenerace mezi hlavní priority evropského biomedicínského výzkumu. Ve spolupráci výzkumných skupin Neurologické a Psychiatrické kliniky s dalšími týmy 1. LF UK chceme rozvíjet perspektivní směry studia neurodegenerativních mechanismů zejména u Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění, Alzheimerovy a Pickovy nemoci a dalších demencí, roztroušené sklerózy, psychotických poruch, poruch nálady a dalších neuropsychiatrických onemocnění včetně poruch spánku a bdění. Návrh projektu navazuje na končící Výzkumný záměr MSM0021620849.

Dílčí témata a cíle projektu:

  1. Klinické, genetické, neuropsychologické, elektrofysiologické a funkčně zobrazovací studie u neurodegenerativních onemocnění. Výzkum kognitivních, řečových, okohybných a autonomních poruch, poruch stability, chůze a dalších pohybových stereotypů ve srovnání s fyziologickým stárnutím. Studium efektů hluboké mozkové stimulace, jednotkové neuronální aktivity bazálních ganglií a kortikální, subkortikální a míšní excitability. Matematická analýza a modelování abnormálních pohybů a pohybových stereotypů u neurodegenerativních onemocnění. Sledování poruch regulace spánku a bdění, mechanismů narkolepsie a dalších spánkových poruch.
  2. Analýzy diagnostických markerů a vztahů mezi vybranými klinickými, neuropsychologickými, genetickými, imunologickými a zobrazovacími parametry demyelinizačních onemocnění s cílem upřesnit podíl neurodegenerace a dalších patogenetických mechanismů, zlepšit detekci onemocnění a prognostické hodnocení možností imunomodulační a symptomatické léčby. Studium farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiv pro objektivizaci terapeutické účinnosti. Studie biotransformace nox, markerů oxidačního stresu, vyhledávání metabolitů významných z hlediska možného podílu environmentálních toxinů na neurodegeneraci. Historický přínos A. Picka, O. Fischera a dalších osobností pražské lékařské fakulty výzkumu neurodegenerace. Experimentální modely neurodegenerace pro studium možností preventivního, léčebného a rehabilitačního působení.
  3. Studium vztahů mezi klinickými projevy psychopatologie a jejich funkčními a strukturálními koreláty na molekulární a buněčné úrovni s cílem jednak sledovat děje na úrovni mozku, autonomního nervového systému, biologických rytmů, endokrinního a imunitního systému, které doprovázejí specifické psychopatologické procesy (vznik a progrese degenerativních demencí, depresivní poruchy, schizofrenie), jednak nalézt biologické znaky onemocnění a nitrobuněčné cíle působení nových psychofarmak.
  4. Studium interakce biopsychosociálních faktorů v etiopatogenezi a predikci průběhu neuropsychiatrických chorob se zvláštním zaměřením na roli traumatického stresu. Studium metabolických, endokrinních, behaviorálních, kognitivních a pohybových změn ve spektru poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění (poruchy pozornosti s hyperaktivitou, poruchy osobnosti, agresivita, závislosti). Neurologická a psychiatrická rizika alkoholu a dalších návykových látek a jejich léčebných náhrad. Výzkum vedlejších účinků a rizik léčiv a látek s návykovým potenciálem.

Kontakty