velikost textu

P42 - Chemie

UK » PRVOUK » P42

Fakulty a další součásti UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

chemie

Rada programu

koordinátor: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
členka rady: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
členka rady: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
členka rady: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
člen rady: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Anotace

Navrhovaný Program představuje dlouhodobý plán výzkumu chemických kateder PřF UK v oblasti designu, syntézy a charakterizace nových molekulárních a supramolekulárních systémů využitelných v celé řadě aplikací v souladu se současnými světovými trendy vývoje chemických disciplin. V rámci Programu plánujeme zejména vývoj nových vysoce selektivních katalyzátorů pro důležité syntetické reakce (např. pro přípravu farmaceuticky významných látek), citlivých analytických metod pro charakterizaci komplexních směsí biomakromolekul a jiných biologicky aktivních látek, supramolekulárních a polymerních materiálů pro aplikace v optoelektronice, fotovoltaice a nelineární optice, látek pro medicínské zobrazovací techniky a radiodiagnostiku, a látek s protinádorovými a imunomodulačními účinky. Nedílnou součásti navrhovaného Programu je studium fyzikálně-chemických vlastností připravených systémů ve vztahu k jejich molekulární a supramolekulární struktuře kombinací metod molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektrochemických, difrakčních, termodynamických a hydrodynamických technik, metod teoretické a výpočetní chemie a testování biologických aktivit zkoumaných látek za podmínek in vitro a in vivo.

Program bude sdružovat odborníky chemických kateder PřF UK, kteří svou expertizou pokrývají všechny klíčové chemické disciplíny. Vzájemná interakce těchto expertů umožní účinné propojení různých metodických přístupů a výrazně urychlí prohloubení znalostí o připravovaných systémech i zefektivnění designu nových látek a metod. Bude rovněž využita systematická spolupráce s ústavy AV ČR, praktickými institucemi a mezinárodní spolupráce.

Na výzkumu v rámci navrhovaného Programu se budou významně podílet studenti všech chemických programů akreditovaných na PřF UK. Půjde zejména o studenty doktorského a navazujícího magisterského studia, kteří se aktivně účastní práce všech výzkumných týmů chemických kateder PřF UK.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty