velikost textu

P17 - Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

UK » PRVOUK » P17

Fakulty a další součásti UK

Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta, Filozofická fakulta

Vědní oblast

společenské vědy

Rada programu

koordinátor: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
člen rady: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
člen rady: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
člen rady: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
člen rady: doc. Michel Perottino, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
členka rady: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
člen rady: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Anotace

Cílem programu je vytvořit vysoce kvalifikovaný a na mezinárodních standardech postavený výzkum sociální a politické dynamiky současného světa spojený s rozvojem jednotlivých společenskovědních oborů i mezioborové spolupráce. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je pracovištěm k tomu jednoznačně disponovaným, jak ukázaly průběh, výsledky a hodnocení Výzkumného záměru z let 2005–2011, který tento trend zahájil. Rozvoj oborů a posilování mezioborové spolupráce bude probíhat v prostoru vymezeném následující tabulkou:

Základní vědy Politologie Sociologie
Průřezové vědní obory Teritoriální a mezinárodní studia Veřejná a sociální politika Mediální studia

Program se samozřejmě otevře také vůči „spojeneckým“ vědním oborům, především ekonomii, právu, veřejné správě a moderním a soudobým dějinám.

Po obsahové stránce je úkolem programu 1. Identifikovat důležité výzvy, příležitosti a hrozby objevující se v českém, evropském i globálním kontextu; 2. Zkoumat chování a zájmy aktérů, kteří jim čelí v proměnách politického, teritoriálního, administrativního, sociálního a komunikačního prostoru; 3. Kultivovat odpovídající teoretická východiska a metodologické instrumentárium.

Základním předpokladem fungování programu je personální, kvalifikační a finanční stabilizace výzkumného týmu fakulty, založená na navazující spolupráci seniorů, postdoců a doktorandů, selektivní podpoře týmů a vědců dosahujících excelentních výsledků a na racionálním řízení projektu.

Organizace a management programu musí stát na efektivní spolupráci Rady programu a Koordinátora programu s vedoucími pracovišť a na všestranné podpoře fakultního aparátu.

Kontakty