velikost textu

P44 - Geologie

UK » PRVOUK » P44

Fakulty a další součásti UK

Přírodovědecká fakulta

Vědní oblast

geologie

Rada programu

koordinátor: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
člen rady: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
člen rady: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.

Anotace

Program představuje dlouhodobý plán výzkumu ústavů a laboratoří geologické sekce PřF UK. Navazuje na úspěšně řešený výzkumný záměr a v souladu se současnými trendy vývoje geologických disciplín je zaměřen na studium mechanizmů procesů v litosféře a látkový metabolizmus ve svrchních sférách Země. Geologická sekce je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které zahrnuje veškeré geologické oborové specializace od základní geologie až po teoretické a aplikované disciplíny. Program bude zaměřen na klíčové oblasti, ve kterých pracovníci geologické sekce úspěšně publikují a dlouhodobě dosahují mezinárodně uznávaných výsledků: geologické a petrologické procesy v oblastech orogenních zón, teoretická a experimentální petrologie, geomechanika a geofyzika při výzkumu procesů v litosféře a geomateriálech, vývoj života na Zemi a paleoekologie, environmentální geochemie a mineralogie. K řešení uvedených směrů výzkumu významně přispěje používání unikátního laboratorního vybavení pro analýzu geomateriálů, kterými pracoviště geologické sekce disponují i stávající spolupráce pracovníků sekce s mezinárodními týmy především v západní Evropě a Severní Americe.

Jednotlivé směry výzkumu budou prováděny zejména v oblasti Českého masívu a Karpat, které představují ideální přírodní laboratoře pro studium procesů v litosféře. Díky úzké spolupráci expertů geologické sekce se špičkovými laboratořemi v zahraničí budou výzkumná témata řešena též v dalších oblastech světa, jako je Severní Amerika (Kalifornie, Utah), Austrálie, Střední Amerika (Nikaragua), Afrika (Zambie, Namibie) nebo Asie (Írán, Afghánistán, Sibiř).

Na řešení programu se budou podílet klíčoví vědečtí a akademičtí pracovníci ústavů a laboratoří geologické sekce spolu s magisterskými a doktorskými studenty, kteří jsou již v současné době do vědeckého výzkumu intenzivně zapojeni. Program umožní interakci mezi jednotlivými odborníky vedoucí k vytvoření mezioborových pracovních skupin, které se stanou základními jednotkami směřování výzkumu v univerzitním centru excelence Globcentrum.

Kontakty