velikost textu

P25 - Komplikace metabolických chorob

UK » PRVOUK » P25

Fakulty a další součásti UK

1. lékařská fakulta

Vědní oblast

metabolismus

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
člen rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
člen rady: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Anotace

Cíl: Předkládaný výzkumný program navazuje na dva předchozí výzkumné záměry (v r. 2005-2011: MSM0021620807 a v r. 1998-2004: J13/98 111100002), které řešily též problematiku komplikací metabolických chorob. Jedná se o dlouhodobé zaměření jedné z nosných oblastí výzkumu na 1. lékařské fakultě. Cílem předkládaného programu je analýza patogenetických mechanismů a identifikace nových biomarkerů, které se mohou uplatňovat při rozvoji komplikací metabolických chorob hromadného výskytu se zaměřením zejména na diabetes mellitus, obezitu, dyslipoproteinemie, nemoci ledvin, nemoci trávicího traktu a revmatologická onemocnění včetně osteopatií. Zároveň se jedná o vzájemnou interakci metabolických stavů či nemocí. Analýza biomarkerů umožní jednak zhodnotit rizika rozvoje komplikací jako přímých následků metabolických chorob, jednak posoudit jejich přínos pro časnou diagnostiku a účinnost terapie a perspektivně jich využít i pro zhodnocení opatření v prevenci komplikací.

Hlavní témata výzkumu: Celý program zahrne čtyři nosné oblasti (jednu experimentální a tři klinické), na nichž se bude podílet celkem 22 pracovišť.

  1. Experimentální oblast bude zaměřena na klíčové patogenetické mechanismy rozvoje komplikací po stránce histologické, vývojové a genetické, včetně poznání úlohy regulačních molekul. K tomu budou využity biomodely. Pozornost bude věnována cévním změnám včetně aterosklerózy, vlivu metabolických faktorů na funkci hepatocytů a regulačním mechanismům.
  2. Jedna z klinických oblastí obsáhne vztah metabolických chorob hromadného výskytu (zejména diabetu, obezity a dyslipoproteinemií) k cévním a orgánovým komplikacím. Bude studována jejich interakce s trávicím traktem, včetně regulačních (hormonálních) mechanismů. Speciální oblastí budou endokrinopatie, které se mohou asociovat s uvedenými metabolickými chorobami a ovlivňovat hormonální aktivitou rozvoj cévních komplikací a orgánových změn.
  3. Druhou klinickou oblastí bude onemocnění ledvin ve vztahu k systémovým změnám včetně pojiva. Výzkum počítá se studiem genetických, imunologických a biochemických změn, které by měly napomoci hlubšímu poznání patogeneze a současně vedly k novým terapeutickým postupům a k prevenci komplikací.
  4. Třetí klinická oblast zahrne výzkum interakcí jedince s vnějším prostředím a to se zřetelem na již přítomné chronické metabolické nemoci. Budou studovány jednak vlivy infekční, jednak expozice profesionálním noxám.

Očekávané výstupy:

  1. Získání nových poznatků z patogeneze komplikací metabolických chorob, zejména v oblasti molekulárně biologické a nových biomarkerů (základní výzkum).
  2. Uplatnění výše uvedených poznatků v časné diagnostice iniciálních změn sledovaných komplikací a při posouzení efektů terapie (intervenční studie).
  3. Využití získaných poznatků pro prevenci komplikací (aplikovaný výzkum).
  4. Získání podkladů pro nové diagnostické a terapeutické algoritmy.

Kontakty