velikost textu

P45 - Fyzika

UK » PRVOUK » P45

Fakulty a další součásti UK

Matematicko-fyzikální fakulta

Vědní oblast

přírodní vědy

Rada programu

koordinátor: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
člen rady: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
člen rady: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
člen rady: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

Anotace

Program navazuje na čtyři výzkumné záměry úspěšně řešené fyzikální sekcí MFF UK v posledních letech a zahrnuje tak rozvoj veškerého fyzikálního výzkumu na fakultě. Program odpovídá dlouhodobému záměru rozvoje výzkumu na MFF UK a zaměřuje na čtyři stěžejní oblasti. Oblast Fyzika kondenzované fáze – nové materiály a technologie se zaměřuje na komplexní studium souvislostí reálné elektronové, atomové a magnetické struktury s objemovými a povrchovými fyzikálními vlastnostmi makroskopických, mezoskopických i nanostrukturních systémů. Organickou součástí je vývoj a využití nejnovějších technologií přípravy a charakterizace vysoce kvalitních materiálů s definovanými fyzikálními vlastnostmi. V oblasti Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů se soustředíme na komplexní fundamentální výzkum fyzikálních procesů v molekulárních, makromolekulárních a biologických systémech se zaměřením na fyzikální chování přirozených a modifikovaných nukleotidů, proteinů, přírodních a umělých fotosyntetických systémů, fotosenzitizérů pro fotodynamickou terapii, membrán a dalších buněčných částí, syntetických supra-molekulárních struktur, lineárních a síťovaných polymerů, včetně polymerních nanokompozitů a gelů. Strategie výzkumu v obou oblastech je založena na synergii globálního využití moderních experimentálních metod objemových, spektroskopických a difrakčních v úzkém spojení s vytvářením teoretických kvantových a klasických přístupů, provádění realistických ab initio výpočtů a počítačových simulací. Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí je zaměřený na experimentální i teoretické studium specifických vlastností atomových jader a subjaderných částic a jejich interakcí. Hlavním cílem je přispět k finálním testům standardního modelu fundamentálních interakcí, podílet se na eventuálním odhalení fyzikálních efektů za jeho hranicemi, a prohloubit poznání struktury atomových jader a interakcí nukleonů. Tato oblast je řešena v rámci velkých mezinárodních kolaborací např. v CERN, FNAL a KEK, neutrinových a astročásticových experimentech. Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech je orientováno na syntetické pojetí věd o vesmíru a Zemi metodami současné teoretické a experimentální fyziky, využívajícími náročné matematické přístupy, počítačové modelování a moderní technologie. Stěžejním cílem je souhrnný základní výzkum struktury a dynamiky hmoty, polí a přenosu energie v geofyzikálních, planetárních a astrofyzikálních systémech.

Příslušné výzkumné oblasti patří mezi tradiční a dlouhodobě rozvíjené obory na MFF UK, založené na systematické a dlouhodobé vědecké spolupráci výzkumníků a výzkumných týmů v rámci fakulty a trvale se rozvíjející spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. Vedle náročných experimentů realizovaných v laboratořích fakulty se soustředíme na unikátní možnosti nabízené ve velkých mezinárodních laboratořích (CERN, ILL, ESRF, ELLETRA, BESSY II, BENSC, etc.).

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty