text size

Department of General Anthropology

UK » FHS » RPD » 24-KOA

Contacts

Address: José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín, Czech Republic
Email: antropologie@fhs.cuni.cz
Phone: +420 220 171 111

Residency

José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín, Czech Republic

Description

Katedra obecné antropologie na FHS UK postupně naplňuje svou vizi tvůrčího a otevřeného pracoviště, které k sobě přitahuje zájemce z řad studentů i širší veřejnosti o oblasti oboru reprezentovaných katedrou. Naším hlavním cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Svojí hlavní odpovědnost vidíme ve vztahu k vlastním studentům a jejich studijním potřebám. Jako multidisciplinární pracoviště zajišťuje katedra výuku a výzkum v oblastech socio-kulturní a lingvistické antropologie, historické antropologie, filosofické antropologie a etologie člověka. Od svého vzniku v r. 2001 prochází dynamickým rozvojem, v jehož rámci se daří propojovat specifická badatelská zaměření členů katedry a kurikulum studijního oboru Obecná antropologie. Ten se opírá o chápání člověka v jeho socio-kulturní a historické komplexnosti. Studijní program je koncipován tak, aby kromě důkladné metodologické a teoretické průpravy nabízel i možnost integrace nových oblastí bádání do kurikula. Multidisciplinární charakter pracoviště navíc vytváří ojedinělý prostor pro komunikaci a sdílení znalostí, badatelských záměrů a realizací výzkumů napříč specializacemi.