velikost textu

P40 - Vývoj a studium léčiv

UK » PRVOUK » P40

Fakulty a další součásti UK

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

farmacie

Rada programu

koordinátor: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
člen rady: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
člen rady: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
člen rady: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Anotace

Program vychází z dlouhodobého profilového záměru FaF UK a zahrnuje zejména:

  • syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou a toxicitou; farmaceuticko-chemické aspekty léčiv,
  • farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek včetně vývoje a validace nových metod zejména s využitím separačních postupů,
  • studium obsahových látek farmaceuticky významných rostlin, hodnocení jejich biologické aktivity a toxicity, možnosti biotechnologické produkce a jejího pozitivního ovlivnění,
  • studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů; vývoj geneticky modifikovaných buněčných linií pro screening a preklinický vývoj aktivních molekul
  • studium farmakokinetického profilu léčiv zejména s ohledem na interakce s transportními a biotransformačními proteiny a jejich význam v lékových interakcích; regulace genové exprese transportních a biotransformačních enzymů; příprava rekombinantních forem vybraných biotransformačních enzymů; farmakogenetika vybraných léčiv při optimalizaci a individualizaci farmakoterapie,
  • využití polymerů a speciálních lipidů pro přípravu biodegradabilních, nanočásticových lékových forem s ohledem na řízené uvolňování a cílenou biodistribucí léčiv,
  • analýzu faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv.

Kontakty