velikost textu

Děkan

UK » 3.LF » Statutární orgány » Děkan

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: dekan@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 233 [i], +420 267 162 710 [i]
Fax: +420 267 311 812

Organizační struktura

Popis

(1) Děkan je představitelem fakulty, řídí ji, zastupuje a jedná jejím jménem. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi; tímto není dotčena působnost děkana ve věcech podle čl.5. (2) Děkan zejména a) navrhuje - zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť b) podává akademické obci výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty c) jmenuje a svolává vědeckou radu d) jedná jménem univerzity v pracovněprávních věcech zaměstnanců univerzity působících na fakultě. (3) Děkan je povinen odpovědět na otázku týkající se jeho činnosti na fakultě položenou mu senátem nebo členem senátu. (4) Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu rektor . (5) Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze se souhlasem senátu a akademického senátu univerzity v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem univerzity a fakulty. (§ 28 odst. 3 zákona o vysokých školách) (6) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období . (7) Kandidáta na funkci děkana navrhuje akademická obec. Podrobnosti o výběru kandidáta a volbě děkana upravuje Volební a jednací řád senátu.