velikost textu

P03 - Rozvoj psychologických věd

UK » PRVOUK » P03

Fakulty a další součásti UK

1. lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta

Vědní oblast

psychologie

Rada programu

koordinátor: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
člen rady: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
členka rady: PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
člen rady: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
členka rady: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Anotace

Program rozvoje vědní oblasti psychologie bude primárně zaměřen na posílení slabších míst oboru psychologie pěstovaných na UK na různých pracovištích a na vytvoření integrativní koncepce v rámci psychologie, která bude tématicky přemosťovat existující institucionální rámec pracovišť v rámci UK. Klade si za cíl tato kritická místa vyhledat, definovat je a analyzovat a nastínit možné cesty ke zlepšení jejich stavu. Stanovením konkrétních úkolů řešených ve dvou časových rovinách a ve vybraných tématech oboru psychologie zamýšlí společně posunout jeho kvalitu důslednějším zakotvením v teoretickém i empirickém výzkumu. Projekt vychází ze současného stavu na příslušných fakultách UK, který lze charakterizovat takto: rozdílné stádium rozpracování témat, rozdílná úroveň personální a technické připravenosti k řešení, nízká připravenost pracovišť k mezifakultní spolupráci. Proto projekt volí opačnou cestu, tj. identifikování toho, co může jednotlivá pracoviště spojovat, v čem je jádro účinné spolupráce a perspektivního rozvoje oboru na UK. Jde o tři oblasti: Teoretická psychologie a metodologie, Klinická psychologie, Prevence rizikového chování a poradenská psychologie. To je základ, na němž se bude postupně rozvíjet mezifakultní spolupráce. Navržené cíle programu proto odpovídají možnostem a potřebám zapojených psychologických pracovišť při respektování skutečnosti, že většina jejich pracovníků se výzkumně významně angažuje ve fakultně specifických výzkumných úkolech. Program představuje jakousi nadstavbu v podobě teoretických a metodologických pilířů rozvoje oboru. Výstupy budou směřovat k praxi (diagnostické testy a pomůcky, jejich normy a použití, poradenská centra a poradenské programy), k výuce (nové nebo inovované kurzy, učebnice, studijní opory, studentské kvalifikační práce), k prezentaci vědeckých poznatků (tedy semináře a konference, vědecké články, studie a monografie).

Kontakty