velikost textu

P39 - Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu

UK » PRVOUK » P39

Fakulty a další součásti UK

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vědní oblast

kinantropologie

Rada programu

koordinátor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
členka rady: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
člen rady: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.
člen rady: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Anotace

Výše uvedený program zahrnuje rozvoj těch podoborů kinantropologie, které se zabývají výzkumem a analýzou působení lidského pohybu ve společnosti, a zároveň bude směřovat k objasnění mnohostranných vazeb vlivu sportu a dalších pohybových aktivit v současné české společnosti. Neopomeneme ani ovlivnění těchto společenských vazeb členstvím ČR v Evropské unii a současnými globálními trendy rozvoje sportu. Zdůraznění celistvých společenskovědních přístupů v kinantropologickém výzkumu reflektuje skutečnost, že tradiční monokauzální interpretace vztahů mezi pohybovými aktivitami a jejich sociálními benefity nemůže plně vysvětlit jejich komplexnost.

Řešení projektu, v komplexu i v dílčích úkolech, předpokládá diferencované uplatnění různých metod – od metaanalýzy národních a zahraničních projektů, monitoringu a evaluace pohybových režimů k jejich experimentální verifikaci a interpretaci v triangulačním přístupu kvantitativních a kvalitativních dat. Dle stavu rozpracování v dílčích oblastech sledování bude součástí projektu i tvorba a standardizace nových metod výzkumu, které budou konstruovány tak, aby mohly být porovnány s výstupy dřívějších národních projektů a s výsledky současných zahraničních výzkumů. Ve spolupráci se zahraničními partnery se předpokládá přímá kooperace. Badatelské úsilí týmu výše uvedeného programu se zaměří především na následující oblasti působení pohybových aktivit ve společnosti s vysokou ekonomickou, kulturní, sociální a informační úrovní, které Česká republika v zásadě dosáhla:

  • psychosociální determinanty pohybových aktivit,
  • standardy tělesné zdatnosti a motorické výkonnosti, sportovní příprava dětí a mládeže, včetně identifikace talentů,
  • makro- i mikroekonomické zajištění sportu – ekonomické zdroje sportovních organizací a marketing sportovních služeb,
  • historická kontinuita a etický rozměr společenského působení pohybových aktivit.

Kontakty