velikost textu

P10 - Lingvistika

UK » PRVOUK » P10

Fakulty a další součásti UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

lingvistika

Rada programu

koordinátor: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
člen rady: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
členka rady: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
člen rady: prof. PhDr. Aleš Klégr
členka rady: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
člen rady: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
člen rady: doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Anotace

Pracoviště na Filozofické fakultě UK, která pěstují lingvistické obory, patří k nejstarším v ČR, řada z nich má více než stoletou tradici. Zároveň příslušné ústavy a katedry na FF patří k nejrenomovanějším svého druhu v ČR s rozsáhlou vědecko-výzkumnou činností a prestižními publikačními výstupy včetně zahraničních. V rámci republiky mají často funkci referenčních a školících pracovišť pro obdobné ústavy a katedry, z řad jejich absolventů se rekrutují odborníci, kteří působí na většině ostatních vysokých škol. V tomto smyslu je role těchto pracovišť nezastupitelná nejen v rámci UK, ale i v rámci celého českého vysokého školství.

Lingvistický výzkum prováděný na FF UK patří k nejkomplexnějším v ČR jak co do počtu zkoumaných jazyků (vzhledem k širokému okruhu oborů, které jsou na půdě FF pěstovány), tak co do mnohostrannosti tohoto výzkumu z hlediska teoretického a metodologického. Protože se na realizaci Programu podílejí pracoviště různého typu (obecně lingvistická i speciálně lingvistická), obsahuje komponenty, které pokrývají většinu klíčových aspektů jazykového výzkumu. Lze je strukturovat do čtyř komplementárních přístupů: (a) teoretického – aplikovaného, přičemž oba tyto aspekty, jsou nazírány z hlediska (b) obecného – speciálního, kdy výzkumným předmětem je buď jazyk jako takový (obecná lingvistika), nebo konkrétní jazyky (indoevropské i mimoevropské; v kontrastivní a srovnávací perspektivě); z hlediska (c) synchronního (strukturního a funkčního) – diachronního (historické pozadí jazykových jevů a jejich vývoje); a konečně z hlediska (d) disciplinárního – interdisciplinárního (kdy výzkum jazyka v širším kontextu sociálně-kulturním, např. různých jazykových komunit a situací, psychologickém, funkčním, tj. komunikačním atd. probíhá v rámci pomezních, mezioborových disciplín, zejména sociolingvistiky, psycholingvistiky, korpusové lingvistiky aj.

Obecně lze konstatovat, že výstupy Programu Lingvistika mají na zřeteli požadavky jazykové politiky EU a její implementace, ať už jde o aplikované výstupy (jazykový management, výstupy translatologické, lexikografické, didaktické ad.), které přispívají k naplňování rámcové strategie pro mnohojazyčnost Evropské unie, jedné z klíčových priorit jazykové politiky EU, včetně oblasti odborného jazykového vzdělávání a přípravy, nebo o výstupy osvětlující širší teoretický rámec a perspektivy této politiky. Díky tradici, zkušenostem a teoretické připravenosti lingvistiky jako vědního oboru na FF a vzájemné koncepční propojenosti lingvistických pracovišť na FF UK vzniká pod záštitou Programu Lingvistika jedinečná možnost realizovat moderní všestranný výzkum, který upevní postavení české lingvistiky v mezinárodním měřítku.

Pracoviště FF UK, na kterých bude Program uskutečňován:

 • Ústav anglického jazyka a didaktiky
 • Ústav románských studií
 • Ústav lingvistiky a ugrofinistiky
 • Ústav jižní a centrální Asie
 • Ústav srovnávací jazykovědy
 • Ústav českého jazyka a teorie komunikace
 • Fonetický ústav
 • Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Ústav translatologie
 • Ústav germánských studií
 • Katedra středoevropských studií

Kontakty