velikost textu

P47 - Matematika

UK » PRVOUK » P47

Fakulty a další součásti UK

Matematicko-fyzikální fakulta

Vědní oblast

přírodní vědy

Rada programu

koordinátor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
člen rady: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Anotace

Postavení většiny vědních matematických oborů intenzivně studovaných na MFF UK je v národním kontextu na velmi vysoké úrovni, v mnoha podoborech nelze v rámci České republiky nalézt srovnatelnou konkurenci. V mezinárodním kontextu je postavení české matematiky, pěstované na MFF UK, obecně velmi dobré, u některých specifických podoborů špičkové.

Matematiku, pěstovanou v rámci programu Prvouk P47 na MFF UK, lze rozčlenit – s vědomím nepřesností, které v sobě každé dělení vědního oboru nese – na tyto (pod)obory: matematická analýza (a to zejména reálná a komplexní analýza, funkcionální analýza, teorie obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic), matematická stochastika (pravděpodobnost a matematická statistika, ekonometrie, finanční a pojistná matematika), matematické modelování a numerická matematika (matematické modelování a analýza parciálních diferenciálních rovnic, výpočtová matematika, numerická analýza), strukturální matematika (algebra, geometrie a matematická logika), historie matematiky a matematické metody informační bezpečnosti („kryptologie“).

Existují zde však netriviální přesahy, například studium teorie parciálních diferenciálních rovnic či teorie a aplikace integrálního počtu je společným předmětem zájmu jak matematické analýzy tak matematického modelovaní, jejich stochastické varianty jsou studovány v podoborech matematické stochastiky. Podobně je tomu u některých partií funkcionální analýzy. Stejně tak lze vypozorovat styčné body mezi strukturální matematikou a matematickou analýzou v oblasti (zejména diferenciální) geometrie či stochastické a integrální geometrie. Zřejmý je také přesah matematické logiky a jejích postupů a výsledků do všech oborů matematiky či souvislost historie matematiky se všemi ostatními disciplínami.

Témata, která zahrnuje předkládaný projekt, vycházejí z úspěšných projektů, řešených matematickou sekcí MFF UK. Jde zejména o výzkumný záměr MSM 0021620839 - Metody moderní matematiky a jejich aplikace, hodnocený po celou dobu své existence stupněm A, a dále tři úspěšná výzkumná centra: LC505 - Centrum Eduarda Čecha pro algebru a geometrii (2005-2011, MSM/LC), LC06024 - Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku (2006-2011, MSM/LC) a LC06052 - Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování (2006-2011, MSM/LC).

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty