text size

Department of Pathology 3FM CU and UHKV

UK » 3.LF » Ústavy » Patologie

Contacts

Address: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Email: patsec@fnkv.cz
Phone: +420 267 162 500 [i], +420 267 162 510 [i]
Fax: +420 267 163 002

Registered office

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic

Management

head: prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Description

Činnost Ústavu patologie jako pracoviště 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je tradičně rozdělena do tří hlavních směrů, které se vzájemně prolínají a tvoří tak jeden organický celek. Tyto směry představují pedagogická a vědeckovýzkumná činnost a zdravotnická činnost. Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku patologie pregraduálního bakalářského studia zdravotní vědy, fyzioterapie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství a magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a postgraduální výchovu studentů doktorského studijního programu. Vědeckovýzkumná činnost je soustředěna výzkumného záměru MŠMT MSM0021620808 s názvem ?Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu? a na řešení grantových projektů, kde jsou pracovníci hlavními řešiteli nebo spoluřediteli. Navíc někteří pracovníci ústavu spolupracující s pracovišti některých významných vědeckých institucí např. MZd a AV ČR. Zdravotnická činnost ústavu zahrnuje oblast nekrotickou, bioptickou a cytologickou.