velikost textu

Ústav patologie 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Ústavy » Patologie

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: patsec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 500 [i], +420 267 162 510 [i]
Fax: +420 267 163 002

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Popis

Činnost Ústavu patologie jako pracoviště 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je tradičně rozdělena do tří hlavních směrů, které se vzájemně prolínají a tvoří tak jeden organický celek. Tyto směry představují pedagogická a vědeckovýzkumná činnost a zdravotnická činnost. Pedagogická činnost ústavu zahrnuje výuku patologie pregraduálního bakalářského studia zdravotní vědy, fyzioterapie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství a magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a postgraduální výchovu studentů doktorského studijního programu. Vědeckovýzkumná činnost je soustředěna výzkumného záměru MŠMT MSM0021620808 s názvem ?Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu? a na řešení grantových projektů, kde jsou pracovníci hlavními řešiteli nebo spoluřediteli. Navíc někteří pracovníci ústavu spolupracující s pracovišti některých významných vědeckých institucí např. MZd a AV ČR. Zdravotnická činnost ústavu zahrnuje oblast nekrotickou, bioptickou a cytologickou.