velikost textu

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R101
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOchrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaPublic Protection Oriented at Education
LatinaCivium tutela institutioni applicata

Rady

Oborový garant Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R101; 3 roky; FTVS; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Navrhovaný studijní obor "Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání" je koncipován jako bakalářský studijní obor, který je určen studentům v kombinaci s druhým aprobačním předmětem (př.: TVS, Biologie, Zeměpis, Geografie, atd.).

Profil absolventa

Cílem programu je připravit odborníka, který se bude dokonale orientovat v problematice ochrany obyvatelstva a dopravní výchově, s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích.
Výstupy charakterizující absolventa:
1. Odborné znalosti:
Absolventi oboru prokazují odborné znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a politologie bezpečnosti občanů, ochrany člověka za mimořádných událostí, krizového řízení, dopravní výchovy a první pomoci a svépomoci.
2. Odborné dovednosti:
Absolventi oboru umí tvůrčím způsobem uplatnit nabyté dovednosti a odbornou způsobilost pro zastávání funkcí jak ve veřejné správě, tak soukromém sektoru, např. plnit základní funkce v základních a ostatních složkách integrovaného záchranného systému, odborně řešit úkoly ochrany obyvatelstva v rámci pracoviště krizového řízení na stupni obec a obec s rozšířenou působností či plnit stanovené úkoly styčného bezpečnostního zaměstnance subjektu kritické infrastruktury.
3. Obecné způsobilosti:
Absolventi oboru jsou schopni na základě zadání samostatně i v týmu organizovat a řešit problematiku ochrany obyvatelstva s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích.

Charakteristika

The outlined degree program “Population Protection Education” is structured as a bachelor degree program combined with another teaching qualification (e.g. Physical Education and Sport, Biology, Geography, etc.).

Profil absolventa

The graduates are prepared to pursue their career as population protection professionals with expertise in traffic education, involved in direct teaching interaction with children, adolescents and adults in various institutions.
The Graduate’s Characteristics:
1. Competency:
The graduates have professional competencies in pedagogy, psychology, philosophy, sociology and political studies related to population protection, crisis management, traffic education, first aid and self-assistance.
2. Professional skills:
The graduates are able to creatively apply the knowledge and professional skills in the state or private sector positions; to function effectively in the fundamental and other components of the integrated safety system; use expertise to deal with population protection tasks in the crisis management workplaces at the municipal level; function as a contact safety professional within the crisis infrastructure.
3. General skills:
The graduates are able to organize and deal with population protection tasks either independently or in a team; work as qualified educators with children, adolescents and adults in various institutions.