velikost textu

Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Studijní obor

Kód studijního oboru 7401T019
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
AngličtinaPhysical Education and Sport of the Disabled
LatinaRes gymnica hominibus cura speciali indigentibus aptata

Rady

Oborový garant Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (N; 7401T019; 2 roky; FTVS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován na dostudování nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium navazujícího magisterského oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profeionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy a pro speciální školy určené osobám se specifickými potřebami, trenéry a metodiky s nejvyšší kvalifikací i potencionální adepty pro další doktorandské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia "Tělesná výchova a sport zdravotně postižených“ získal v souladu se standardy Evropského rámce kvalifikací a Dublinskými deskriptory vysokoškolskou kvalifikaci a prokázal hluboké teoretické, metodologické a didaktické znalosti studijního oboru. Osvojení nejnovějších poznatků studijního oboru mu dává plné předpoklady k jejich adekvátnímu využívání i dalšímu rozvoji v pedagogické, odborné i výzkumné činnosti. Vzniklé problémy dokáže efektivně řešit i v novém a neznámém prostředí. Závěry pedagogických rozhodnutí a výsledky vědecké a odborné činnosti je schopen přednášet odborné i laické veřejnosti. Znalosti a kompetence dokáže v širších souvislostech i v prostředí s neúplnými nebo omezenými informacemi efektivně propojovat a v souladu se společenskými a etickými principy je aplikovat. Uplatnění najde v profesích instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech a zejména v zařízeních specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Absolvent je připraven a plně kvalifikován jako učitel tělesné výchovy na základních, středních a vysokých školách a na školách pro žáky se specifickými potřebami a jako expert pro sportovní přípravu zdravotně postižených. Pro tuto práci má osvojené kompetence organizační, didaktické i metodologické. Je připraven pro další profesionální vzdělávání, samostatné i institucionální.

Charakteristika

Profil absolventa

In compliance with the standards of the European (EHEA) framework of qualifications and the Dublin learning outcomes, the graduate from the Follow-up Master Study Programme in Physical Education and Sport has gained the academic qualification and shown sound theoretical, methodological, and didactic knowledge of the study branch. The gained knowledge of the latest findings in the study branch qualifies him/her for an adequate use of the knowledge as well as for further development in pedagogical, professional, and research activities. The graduate is able to solve problems efficiently in a new or unknown environment, too. He/she is able to present outcomes of pedagogical decisions and scientific and professional activities to both the public and specialists. He/she is able to effectively associate the knowledge and competencies in a broader context as well as in the environment with incomplete or reduced information, and to apply them in compliance with social and ethical principles. The graduate can work as a sports instructor, coach, sports lecturer, organiser or manager in a sport club or organisation, in a sport facility, fitness centre, travel agency, cultural or leisure time centre, municipal or local authority, etc. He/she is also fully qualified for the job of a physical education teacher at the elementary and secondary schools and universities and at the special schools for handicapped students and a specialist in the adapted sport training as well. He/she has gained organisational, didactic, and methodological competencies for these jobs. The graduate is well-prepared to continue in further professional individual or institutional education.