velikost textu

Physical Education and Sport

Studijní obor

Kód studijního oboru 7401R005
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport
AngličtinaPhysical Education and Sport
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes

Rady

Oborový garant Physical Education and Sport (B; 7401R005; 3 roky; FTVS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studiem oboru "Tělesná výchova a sport" získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, ve sportovních klubech a tělovýchových zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních kurzů ve společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů a volbu nabízených směrů studia. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Tělesná výchova a sport.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia "Tělesné výchovy a sportu" získal v souladu se standardy Evropského rámce kvalifikací a Dublinskými deskriptory vysokoškolskou kvalifikaci a prokázal potřebné znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám studijního oboru. Osvojené poznatky, syntetické učební výstupy rozvinuté do profesních kompetencí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit ve výkonu povolání instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod. Dokáže vytvářet vhodné pohybové programy s optimalizací tělesného a psychického zatížení pro různé cílové skupiny; od mládeže po seniory, od rekreačního po elitní sport i v práci s jednotlivci, klienty. Absolvent dokáže relevantními metodami shromažďovat a vyhodnocovat údaje o svých svěřencích a v souladu se společenskými, vědeckými i etickými aspekty je srozumitelně interpretovat a sdělovat jak laikům, tak i odborníkům. Učební výstupy získané a rozvinuté ve společensko-vědních, biomedicínských předmětech studia, v didaktice tělesné výchovy a sportu, ve vybraných sportech a cyklu průběžných i souvislých praxí umožňují rozsáhlé uplatnění na trhu práce a v dalším samostatném i institucionálním vzdělávání.

Charakteristika

Graduates from the course “Physical education and sport” are qualified and have the necessary competence to pursue professional careers in a wide range of activities related to physical education and sports, in sports clubs and athletic institutions, fitness centres, travel agencies, culture and leisure centres, municipal authorities, etc. A balanced structure of compulsory, additional and voluntary credit-earning subjects in social sciences and biomedicine, physical education didactics, selected sports disciplines including a series of regular and related practical training allows students to get thorough understanding of a comprehensive set of professional issues and make an informed choice of their line of study. Graduates from our bachelor courses may continue with advanced “Physical education and sports” studies to earn a masters degree.

Profil absolventa

In compliance with the standards of the European (EHEA) framework of qualifications and the Dublin learning outcomes, the graduate from the Bachelor Study Programme in Physical Education and Sport has gained the academic qualification and shown the required knowledge and comprehension of theories, concepts, and methods of the study branch. The graduate is able to use the gained knowledge, synthetic learning outcomes, which have been developed into professional competencies through a creative accomplishment of short-term as well as long-term goals, in the job of a sports instructor, coach, sports lecturer, organiser or manager in a sport club or organisation, in a sport facility, fitness centre, travel agency, cultural or leisure time centre, municipal or local authority, etc. The graduate is able to develop suitable exercise programmes with the optimal physical and mental strain for different target groups ranging from the youth to seniors, from the recreational sport to the elite sport, including work with individuals, teams, clients, etc. The graduate is able to collect and evaluate data of his/her performers or clients with help of relevant methods, and present them to both the public and specialists in accordance with social, scientific, and ethical aspects. The learning outcomes gained and developed in the academic subjects of humanities and biomedicine, in the didactics of physical education and sport, in selected sports, and in the student teaching cycles will enable the graduates to find a wide range of jobs in the labour market, or to continue in individual or institutional education.