velikost textu

Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T265
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství pro střední školy - tělesná výchova
AngličtinaSecondary School Teacher Education - Physical Education
LatinaArtes paedagogicae ad rem gymnicam in scholis mediis praecipiendam applicatae

Rady

Oborový garant Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (N; 7504T265; 2 roky; FTVS; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium navazujícího magisterského oboru Učitelství pro střední školy - tělesná výchova zajišťuje vysokoškolskou kvalifikaci pro široké spektrum profesionálního uplatnění v oblasti tělesné výchovy a sportu. Připravuje vysokoškolsky vzdělané učitele pro základní, střední a vysoké školy, trenéry, metodiky s nejvyšší kvalifikací i potencionální adepty pro další doktorandské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich pofesionálních zájmů i volbu nabízených specializací, jejichž zakončení formou státní závěrečné zkoušky umožňuje získání nejvyššího vzdělání v dané oblasti.

Profil absolventa

Absolvent je připraven samostatně a tvořivě pracovat na základních, středních a vysokých školách a má schopnost analyzovat, plánovat a vyhodnocovat výuku školní tělesné výchovy a většiny sportovních akcí. Profesní kompetence získané studiem společenskovědních a biomedicínských předmětů i v didaktice TV, vybraných sportech a cyklu pedagogických praxí umožňují vytvářet projekty, realizovat výzkumnou činnost i organizovat akce ve všech oblastech TV, sportu a volného času. Druhý aprobační předmět rozšiřuje možnost uplatnění absolventa.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has the competence to work independently and creatively as a physical education teacher at elementary and secondary schools, as well at universities. The graduate is able to plan, organize, and evaluate school physical education and sport events, too. The graduate has gained professional qualifications based on studies in the subjects of Humanities and Biomedicine, Didactics of PE, selected sport branches, and student teaching practice. This achievement enables him/her to develop projects, carry out research, and organize various sport events and leisure time activities. The other teaching qualification enhances graduate´s opportunities on the labour market.