velikost textu

Vojenská tělovýchova

Studijní obor

Kód studijního oboru 7401R007
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVojenská tělovýchova
AngličtinaMilitary Physical Education
LatinaRes gymnica militaris

Rady

Oborový garant Vojenská tělovýchova (B; 7401R007; 3 roky; FTVS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta tělesné výchovy a sportu akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studiem oboru Vojenská tělovýchova získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci v širokém spektru profesionálního řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních AČR. Studium tohoto oboru zahrnuje společenskovědní a biomedicínské předměty, didaktiku tělesné výchovy, vybrané sporty a cykly průběžných i souvislých praxí. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Vojenská tělovýchova.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia “Vojenská tělovýchova“ získal v souladu se standardy Evropského rámce kvalifikací a Dublinskými deskriptory vysokoškolskou kvalifikaci a prokázal potřebné znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám studijního oboru. Osvojené poznatky, syntetické učební výstupy rozvinuté do profesních kompetencí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit ve výkonu povolání instruktora, trenéra, lektora, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech apod. Dokáže vytvářet vhodné pohybové programy s optimalizací tělesného a psychického zatížení pro různé cílové skupiny; od mládeže po seniory, od rekreačního po elitní sport i v práci s jednotlivci, klienty. Absolvent dokáže relevantními metodami shromažďovat a vyhodnocovat údaje o svých svěřencích a v souladu se společenskými, vědeckými i etickými aspekty je srozumitelně interpretovat a sdělovat jak laikům, tak i odborníkům. Učební výsledky získané a rozvinuté ve společensko-vědních, biomedicínských předmětech studia, v didaktice tělesné výchovy a sportu, ve vybraných sportech a cyklu průběžných i souvislých praxí umožňují rozsáhlé uplatnění na trhu práce i v dalším samostatném i institucionálním vzdělávání. Studiem oboru získávají absolventi předpoklady pro studium navazujícího magisterského studia, jehož ukončení je podmínkou pro výkon služby v celém spektru profesionálního řízení v oblasti služební tělesné výchovy a vrcholového sportu v resortu obrany ČR. Ukončené bakalářské vzdělání ve studijním oboru Vojenská tělovýchova nesplňuje kvalifikační požadavky pro zařazení na systemizovaná místa tělovýchovných pracovníků v Armádě České republiky.

Charakteristika

Graduates from the course “Military physical education” are qualified for professional management of physical education and sports in all types of military and Army organisations. Our graduates are specialises in physical education as applied in facilities and units of the Czech Army. The course includes social science as well as biomedicine subjects, physical education didactics, selected sports disciplines and series of regular and related practical training. Graduates from our bachelor courses may continue with advanced studies to earn a masters degree in “Military physical education”.

Profil absolventa

In compliance with the standards of the European (EHEA) framework of qualifications and the Dublin learning outcomes, the graduate from the Bachelor Study Programme in Military Physical Education has gained the academic qualification and shown the required knowledge and comprehension of theories, concepts, and methods of the study branch. The graduate is able to use the gained knowledge, synthetic learning outcomes, which have been developed into professional competencies through a creative accomplishment of short-term as well as long-term goals, in the job of a sports instructor, coach, sports lecturer, organiser or manager in a sport club or organisation, in a sport facility, fitness centre, travel agency, cultural or leisure time centre, municipal or local authority, etc. The graduate is able to develop suitable exercise programmes with the optimal physical and mental strain for different target groups ranging from the youth to seniors, from the recreational sport to the elite sport, including work with individuals, teams, clients, etc. The graduate is able to collect and evaluate data of his/her performers or clients with help of relevant methods, and present them to both the public and specialists in accordance with social, scientific, and ethical aspects. The learning outcomes gained and developed in the academic subjects of humanities and biomedicine, in the didactics of physical education and sport, in selected sports, and in the student teaching cycles will enable the graduates to find a wide range of jobs in the labour market, or to continue in individual or institutional education. The graduates of the military field of study acquire all necessary preconditions to study for the related master degree. The graduation enables service in the whole spectrum of professional management within the area of service physical education and top sports in the Czech Army. Bachelor degree in the field of military physical education does not fulfil the requirements for the systemized positions of the sports officers in the Czech Army.