velikost textu

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Studijní obor

Kód studijního oboru 7701R016
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPsychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
AngličtinaPsychology with extension in Special Education
LatinaPsychologia atque paedagogia specialis

Rady

Nemá žádné rady

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku poskytuje přípravu absolventů v základech psychologických a specificky též speciálně pedagogických disciplín (viz dále Profil absolventa) s důrazem na akademické poznatky a dovednosti umožňující jim pokračovat ve studiu navazujících magisterských programů psychologie, speciální pedagogiky a oborech psychologii příbuzných. Osvojené poznatky a dovednosti vytvářejí znalostní základ pro práci asistentského typu ve školách, školských, poradenských a speciálně pedagogických zařízeních, včetně ústavů sociální péče, institucí pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, v zařízeních pro léčbu závislostí, v orgánech územní, resp. obecní samosprávy, v orgánech školské správy, v zařízeních sociálních služeb zřizovaných neziskovými organizacemi, v organizacích poskytujících vzdělávací a sociální služby osobám se speciálními potřebami, na úřadech práce aj. Důležitou charakteristikou studia je kompatibilita vzdělání absolventů s evropskými požadavky (EDP – European Diploma in Psychology) a mezinárodní otevřenost studia umožňující hladkou mobilitu studentů v rámci EU.

Profil absolventa

Absolvent získá dobrou orientaci v základních psychologických a speciálně-pedagogických disciplínách a dokáže jejich poznatky uplatňovat ve výzkumu a zároveň při pohledu na pedagogické a speciálně-pedagogické situace. Absolvent se může uplatnit v asistentských rolích v rámci péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve vzdělávaích zařízeních či zařízeních sociálních služeb atd.

Charakteristika

Graduate gains a solid orientation both in psychology and special pedagogy. He/she is able to apply the knowledge to make a research and to understand educational and special-educational environment. He/she would find a wide range of possibilities to work as an assistant for children or people with special needs.

Profil absolventa

Graduate gains a solid orientation both in psychology and special pedagogy. He/she is able to apply the knowledge to make a research and to understand educational and special-educational enviroment. He/she would find a wide range of possibilities to work as an asistent for children or people with special needs.