velikost textu

Education

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501V008
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPedagogika
AngličtinaEducation
LatinaPaedagogia

Rady

Oborový garant Education (D; 7501V008; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Education (D; 7501V008; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium je koncipováno jako příprava vědeckých pracovníků schopných samostatnou tvůrčí činností přispívat k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd. Hlavním cílem studia je prohloubit znalosti v oboru, zprostředkovat nejnovější domácí a zahraniční poznatky, výsledky výzkumů a trendy ve vzdělávací politice, kultivovat metodologické kompetence doktorandů.
Obsahové zaměření studia poskytuje širší vědní rámec pro pedagogické badatelství a dává prostor pro hlubší poznání vybraných pedagogických, psychologických a oborově didaktických disciplín a jejich aktuálních témat.
Těžištěm doktorského studia je disertační práce, která má charakter původního vědeckého díla a obohacuje poznatky ve zvolené oblasti v širším kontextu rozvoje oboru u nás i v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru pedagogika ovládá klíčové koncepty a teorie v oblasti pedagogických věd včetně metodologie pedagogiky, a to na úrovni hlubokých systematických znalostí a dále interdisciplinární znalosti příbuzných vědních disciplín (především psychologie, sociologie a filozofie), které dovede aplikovat v řešení teoretických a empirických problémů výchovy, vzdělávání a školství. Užívá s porozuměním odbornou pedagogickou terminologii a terminologii příbuzných oborů. Je schopen kritického a interdisciplinárního myšlení. Je vybaven dovednostmi týmové spolupráce a etickými zásadami práce vědeckého pracovníka.
Absolvent dovede vytvářet projekty pedagogického výzkumu včetně nástrojů empirického výzkumu. Ovládá techniky zpracování dat a je schopen jejich vědecké interpretace. Dovede pracovat s různými informačními prameny a originální zahraniční literaturou. Je schopen prezentovat výsledky své vědecké práce na konferencích a publikovat je v odborných periodikách. Ovládá práci s ICT, komunikuje odborně minimálně v jednom cizím jazyce. Přispívá k rozvíjení teorie a výzkumu v oblasti pedagogických věd.
Absolvent je způsobilý pracovat v oblasti pedagogického výzkumu a vývoje. Je vybaven základními kompetencemi pro práci vědeckého anebo pedagogického pracovníka na vysoké škole a v institucích pedagogického a oborově příbuzného zaměření. Je kvalifikován pro koncepční činnost v oblasti pedagogické a pro participativní tvorbu a řešení vědeckovýzkumných a vývojových projektů na domácí i mezinárodní úrovni

Charakteristika

The doctoral study is conceived as a preparatory programme for scholars and researchers whose creative endeavours might contribute to the development of theory and research in the field of education sciences. The programme aims chiefly to enhance their relevant expertise, to relay the most up-to-date knowledge from the Czech Republic and abroad, to disseminate the relevant research findings and trends in educational policies, and to cultivate the methodological competences of the doctoral students.
This general focus of the study programme gives the students the chance to get more deeply acquainted with the pedagogical, psychological and specially-tailored didactic disciplines of their own choice, and to get engrossed in the topical subjects which these cover.
The focal point of the doctoral study is a doctoral dissertation, defined as an original scholarly work whose findings enrich the respective field of study within the broader context of developing the discipline, and which is relevant both in the Czech Republic and abroad.

Profil absolventa

A graduate of the pedagogy-focused doctoral study programme has acquired thorough and systemic knowledge of the key concepts and theories in the field of education sciences, including educational methodology. The graduate has also acquired substantial interdisciplinary expertise in the related scholarly fields (particularly psychology, sociology and philosophy), which he or she can apply when dealing with theoretical and empirical problems in the educational process. He or she is familiar with expert pedagogical terminology and the terminology of related fields of study, and s/he is able to use it appropriately. S/he is capable of critical and interdisciplinary thinking. The graduate can work in a team and can follow the code of ethics required by the work of a scholar and a researcher.
The graduate is capable of creating education-related research projects, including empirical research. S/he is well-versed in data processing techniques and their scholarly interpretation. S/he is able to process various sources of information and foreign text in the original foreign language. S/he is able to present the output of his or her scholarship or research at conferences and trim it for publishing in academic journals. The graduate is ICT savvy and fluent in at least one foreign language. The graduate also contributes towards theoretical development and research in the field of education sciences.
The graduate is able to work in the field of pedagogical research and development. S/he has acquired the basic competences essential for a researcher or teacher, either at universities or other institutions with a pedagogical focus. S/he has acquired conceptual skills which make him or her qualified for participation in complex pedagogical tasks and research and development projects at both the domestic and international levels.