text size

Hudební teorie a pedagogika

Study branch

Study branch code 7501V005
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechHudební teorie a pedagogika
EnglishMusical Theory and Education
LatinMusices theoria atque doctrina artis musicae praecipiendae

Boards

of Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 7501V005; 4 years; PedF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Hudební teorie a pedagogika (D; 7501V005; 7501V005; 4 years; PedF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožňují vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.

Learning outcomes

Absolvent má osvojeny znalosti v širokém spektru hudebněpedagogické problematiky, a to v oblasti hudebněpedagogického výzkumu, dějin hudby, hudební teorie se specializací na vytčený problém, didaktiky obecné či speciální hudební výchovy a hudební teorie zacílené na pedagogickou interpretaci a aplikaci teoretických poznatků. Absolvent je schopen dále rozvíjet vědecký obor na základě hudebněpedagogického výzkumu a hudebněpedagogické aplikace teoretických poznatků v praxi pro potřeby všeobecného a speciálního školství všech stupňů. Sám je schopen v týchž oblastech dalšího vědeckého rozvoje a kvalifikačního růstu.

Study profile

The branch music theory and pedagogy is based on the selection and synthesis of the musicological and musical educational disciplines allowing a balanced preparation of highly qualified experts in terms of research and teaching. In accordance with a broad spectrum of musical pedagogy, the branch follows the scope of this study corresponding to the target: the preparation of specialists in the sphere of research for music education or vocational training and other activities requiring this specialization.

Learning outcomes

The graduate has acquired knowledge in a wide range of music-educational research, music history, music theory, didactics of general and special music education and music theory aimed at the teaching interpretation and application of theoretical knowledge. Graduates are able to develop a science based on research and application of theoretical knowledge in practice for general and special education at all levels. He is able to develop his own further scientific knowledge and qualification.

Study profile

Learning outcomes

Die Absolventen werden mit der notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten in dem gewählten Bereich ausgestattet, so dass es zu erhöhten Anforderungen an die Vorbereitung künftiger Musiklehrer beiträgt. Es betrifft vor allem Forschungsvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler und zwischen Disziplinen der Wissenschaft und der Kunst. Angewandte Forschung kann wesentlich zur Schaffung neuer Ausbildunsprogramme zu Konzeption und Verfassen von Lehrbüchern und modernen technischen Mitteln auf allen Ebenen der Musikerziehung beitragen.