text size

Didactics of Mathematics

Study branch

Study branch code 7501V004
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechDidaktika matematiky
EnglishDidactics of Mathematics
LatinDoctrina matheseos praecipiendae

Boards

of Didactics of Mathematics (D; 7501V004; 7501V004; 4 years; PedF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Didactics of Mathematics (D; 7501V004; 7501V004; 4 years; PedF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited not taught Form of study: full-time
Form of study: combined
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Mathematical Institute accredited Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia v oboru didaktika matematiky je připraven řešit teoretické i aplikační otázky matematického vzdělávání populace a provádět vědeckou i pedagogickou činnost. Přispívá ke zkvalitňování matematického vzdělávání žáků i k profesionalitě učitelů. Může působit na vysokých školách, ve vědeckých ústavech i jako vysoce kvalifikovaný učitel-prostředník mezi výzkumem a praxí. Dokáže: rozpoznat aktuální nosná témata oboru; navrhovat, realizovat a vyhodnotit výzkum přinášející původní výsledky; soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a kriticky ji posuzovat; publikovat výsledky své práce v recenzovaných časopisech, na konferencích domácích i zahraničních, v učebnicích, případně v monografiích.

Study profile

Learning outcomes

The graduate of the PhD studies in mathematics education is prepared to deal with both theoretical and application problems in the mathematical education of children and adults and carry out both scientific and pedagogical activities. He/she contributes to the improvement of mathematical education of pupils and to the professionalization of teachers. He/she can work at universities, in scientific institutes and as a highly qualified teacher-mediator between research and practice. He/she is able to: recognize up-to-date key topics of the field; propose, realise and evaluate research bringing original results; systematically follow local and international scientific literature and appraise it critically; publish results of his/her work in refereed journals, at local and international conferences, in textbooks and possibly in monographs.