velikost textu

Didactics of Mathematics

Studijní obor

Kód studijního oboru 7501V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDidaktika matematiky
AngličtinaDidactics of Mathematics
LatinaDoctrina matheseos praecipiendae

Rady

Oborový garant Didactics of Mathematics (D; 7501V004; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Didactics of Mathematics (D; 7501V004; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru didaktika matematiky je připraven řešit teoretické i aplikační otázky matematického vzdělávání populace a provádět vědeckou i pedagogickou činnost. Přispívá ke zkvalitňování matematického vzdělávání žáků i k profesionalitě učitelů. Může působit na vysokých školách, ve vědeckých ústavech i jako vysoce kvalifikovaný učitel-prostředník mezi výzkumem a praxí. Dokáže: rozpoznat aktuální nosná témata oboru; navrhovat, realizovat a vyhodnotit výzkum přinášející původní výsledky; soustavně sledovat domácí a zahraniční odbornou literaturu a kriticky ji posuzovat; publikovat výsledky své práce v recenzovaných časopisech, na konferencích domácích i zahraničních, v učebnicích, případně v monografiích.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate of the PhD studies in mathematics education is prepared to deal with both theoretical and application problems in the mathematical education of children and adults and carry out both scientific and pedagogical activities. He/she contributes to the improvement of mathematical education of pupils and to the professionalization of teachers. He/she can work at universities, in scientific institutes and as a highly qualified teacher-mediator between research and practice. He/she is able to: recognize up-to-date key topics of the field; propose, realise and evaluate research bringing original results; systematically follow local and international scientific literature and appraise it critically; publish results of his/her work in refereed journals, at local and international conferences, in textbooks and possibly in monographs.