velikost textu

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R043
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaPhysical Education and Sport Oriented at Education
LatinaRes gymnica atque ludicrae corporis exercitationes institutioni applicatae

Rady

Oborový garant Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R043; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
odkaz
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro široké uplatnění v profesích vázaných na tělovýchovné a sportovní volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých, na práci v institucích, které s těmito aktivitami souvisejí. Obor neposkytuje kvalifikaci pro práci učitele na jakémkoli stupni školy, avšak je koncipován i jako předstupeň navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy na SŠ a ZŠ.
Oborová příprava pro práci v tělesné výchově a sportu je založena na povinných předmětech ve skupině biomedicinských disciplín, dále antropomotoriky, kineziologie, historie a současnost tělesné kultury, sportovního tréninku, psychologie a sociologie tělesné výchovy a sportu a dalších.
Pohybové dovednosti, didaktické, metodické a organizační vybavení získávají studenti ve sportovních disciplínách, jako je atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry, outdoorové aktivity, lyžování, bruslení a lední hokej, sporty a pobyt v přírodě, ve zdravotní tělesné výchově, sportovních masážích a regeneraci aj. Vzdělávání se realizuje v podobě průběžné semestrální výuky či formou internátních kurzů. Absolvování uvedených disciplín zakládá všude, kde je to možné, základní stupeň metodicko- organizační, trenérské nebo cvičitelské kvalifikace.
Skupina povinně volitelných předmětů vytváří nadstavbu, z níž si student vybírá disciplíny dle svého zájmu a předpokládané budoucí profesní orientace.
Student je souběžně vzděláván ve druhém aprobačním oboru, jehož výběr je variabilní.
Absolvent má vytvořeny předpoklady k úspěšnému studiu navazujícího magisterského programu učitelství tělesné výchovy.

Profil absolventa

Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům vysokoškolskou kvalifikaci, která jim umožňuje široké profesionální uplatnění, především ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a institucích. Předpokládá se pokračování v následném magisterském studiu učitelství tělesné výchovy.

Charakteristika

Bachelor studies of Physical Education and Sport for Education prepares university-educated professionals for wide range of job title in professions linked to physical education and sports leisure activities for children, youth and adults. Graduates are prepared for work in institutions that are related to such activities. The field of study does not provide teacher´s qualification for work at any level of school, but it is designed as a preceding degree for master study in Physical Education at secondary and primary schools.
Preparation for work in the field of Physical Education and Sport is based on compulsory subjects in the group of Biomedical disciplines, as well as Anthropometrics, Kinesiology, History and Present of Physical Culture, Sports Training, Psychology and Sociology of Physical Education and Sports, and others.
Students acquire motor skills, didactic, methodological and organizational knowledge and skills in various sports such as athletics, gymnastics, swimming, ball games, outdoor sport and life activities, skiing, skating and ice hockey, in physical health education, sports massage and regeneration etc. Training takes place during the semester or in the form of residential courses. Passing the listed disciplines establishes where possible the elementary degree of methodologist, instructor or trainer qualifications.
A group of compulsory optional subjects creates an extension from which the students choose disciplines according to their interest and expected future professional orientation.
Students are at the same time trained in the second subject which choice is variable.
The graduate has preconditions for successful study of master's program of teaching Physical Education.

Profil absolventa

Bachelor Study of Physical Education and Sport intended for education gives students (graduates) the university qualification (Bachelor's degree) for a wide range of professions, mainly in sports institutions. This Bachelor Study is supposed to be followed by Master teacher's study of Physical Education.