velikost textu

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T213
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae lingua Anglica

Rady

Oborový garant Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language (N; 7504T213; 2 roky; PedF; en; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Charakteristika oboru – český jazyk
V lingvistických disciplínách navazujícího magisterského studia se těžiště pozornosti přesouvá zejména k parolovým disciplínám (ke stylistice, textové lingvistice, analýze diskurzu, pragmatice, konverzační analýze), přičemž v nabídce povinně-volitelných předmětů nechybí ani pomezní obory (psycholingvistika a sociolingvistika). Nadto se studenti seznamují se širokým kontextem a specifiky Akademického diskursu a získávají odbornou podporu při zpracování diplomové práce. Veškerá výuka směřuje k integraci, čemuž napomáhají též povinně-volitelné semináře Vybrané kapitoly z lingvistiky I a II, které usilují o souhrn a prohloubení vědomostí i dovedností získaných v languových i parolových disciplínách během celého studia.
V literárněvědných disciplínách je kladen důraz na vnímání vzájemného propojení mezi užitím jazyka v literárních textech a jeho stylistickými, estetickými, ale také širšími společensko-historickými a filozofickými souvislostmi. Cílem výuky těchto disciplín je kultivovat u budoucích učitelů schopnost vnímat a analyzovat vícerozměrnost literárních textů a uchopit mimořádně široké spektrum stylistických rejstříků a kulturně-civilizačních specifik, jež anglofonní literatury reflektují. Výuka literárních disciplín také prohlubuje povědomí o rozmanitosti kultur a podtrhuje potřebu akceptování jejich jinakosti.
Cílem didaktických disciplín je poskytnout studentům hlubší a komplexní teoretickou základnu a vybavit je klíčovými didaktickými dovednostmi, které jim pak umožní zpřístupňovat obor žákům tak, aby je motivoval k dalšímu studiu. Výuka důsledně usiluje o integraci teorie a praxe, což se projevuje i v organizačních formách vyučování (např. individuální studium odborné literatury doplňuje skupinová diskuse a aplikace). Typickou součástí seminářů jsou aktivizující výukové metody (např. mikrovyučování, vrstevnické vyučování, interaktivní situace) a zkušenostní vyučování, jejichž prostřednictvím studenti docházejí k abstraktní konceptualizaci na základě konkrétní zkušenosti či aktivního experimentování a zdokonalují se v kritické reflexi a sebereflexi.
Posluchači jsou systematicky vedeni k vynikajícímu praktickému zvládnutí současného anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského srovnávacího rámce.

Profil absolventa

Absolvent je obeznámen se základními koncepty a vztahy hlavních languových a parolových disciplín včetně disciplín pomezních, je schopen analyzovat a interpretovat texty anglofonních literatur, ovládá nejnovější teorie a metody didaktiky anglického jazyka a je schopen aplikovat tyto znalosti a dovednosti ve své učitelské praxi.

Charakteristika

The main focus of the linguistic courses is on the parole disciplines (stylistics, textual linguistics, discourse analysis, pragmatics and conversation analysis). The optional-mandatory disciplines include the borderline disciplines of psycholinguistics and sociolinguistics. In addition to that the students familiarize themselves with the broad context and specifics of Academic Discourse, and receive professional consultations during their work on their diploma theses. The integration of the
langue and parole disciplines occurs in the optional-mandatory disciplines of Selected Chapters in Linguistics I and II.
The teaching of the literary disciplines strives to emphasize the correlation between the use of the language in literary texts and their stylistic, esthetic and broader socio-historical and philosophical contexts. The aim is to cultivate the ability of the future teachers to perceive and analyze the multiple meanings of literary texts, to increase their awareness of the extraordinarily broad spectrum of stylistic registers and of the specifics of cultures and civilizations reflected in English language literature. Last but not least, due attention in teaching literature is paid to creating the proper understanding of the multiplicity and otherness of cultures.
The objective of courses dealing with the techniques of teaching is to provide the students with a profound and complex theoretical basis and to instruct them in the key teaching skills which will motivate the graduates’ future pupils.
Needless to say that the general efforts to integrate theory and practice is reflected in the used forms of teaching (such as the combination of individual study of specialized literature with complementary group discussion and application). A typical component of the seminars are activating teaching methods (e.g. micro-teaching, peer teaching, interactive situations) and experience teaching through which the students achieve the abstract conceptualization on the basis of concrete experience or active experimentation, and enhance their ability of critical reflection and self-reflection.
Throughout their study, the students are systematically led to a perfect practical command of contemporary English on level C2 of the Joint European Comparative Framework.

Profil absolventa

This graduate is acquainted with the fundamental concepts of, and relations between, the langue and parole disciplines including interdisciplinary approaches, is able to interpret texts of Anglophone literatures, has a good command of the latest theories and methods of English language teaching and can apply his/her knowledge and skills in his/her practice as a teacher.