text size

České a československé dějiny

Study branch

Study branch code 7105V010
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechČeské a československé dějiny
EnglishCzech and Czechoslovak History
LatinHistoria Bohemica atque Bohemoslovaca

Boards

Subject area board of České a československé dějiny (D; 7105V010; 7105V010; 3 years; PedF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited to complete the studies of current students taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního oboru České a československé dějiny je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v oboru historické práce, a to jak pro vědecký výzkum, tak pro výuku dějepisu. Pracovně se uplatňuje na vysokých i středních školách, ve vědeckých ústavech, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích.

Study profile

Learning outcomes

The graduate of doctoral studying program Czech and Czechoslovak history is equipped with theoretical and practical knowledge in the area of historical work, namely in scientific research as well as teaching history. Occupationally the graduate works at universities and high schools, in scientific institutions, museums, galleries and other cultural institutions.