velikost textu

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T303
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Health Education
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae institutio sanitatis servandae

Rady

Oborový garant Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví (N; 7504T303; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor výchova ke zdraví svým zaměřením reflektuje aktuální stav vzdělávacího systému v ČR a flexibilně reaguje na nově koncipované požadavky rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední vzdělávání. Studium umožňuje absolventům získat komplexní a vysoce odbornou orientaci v problematice zdraví v celém bio–psycho–eko-sociálním a spirituálním kontextu v rámci holistického pojetí lidského zdraví. V průběhu celého studia je brán zřetel na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti kreativního výchovného a vzdělávacího působení a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Studium je přednostně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví ve školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví na ZŠ a SŠ. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku uvedených oborů a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi.

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako učitel předmětu výchova ke zdraví a dalších oborově shodně zaměřených předmětů, jimiž jsou na středních a základních školách realizovány cíle vzdělávání oboru výchova ke zdraví, vč. ochrany za mimořádných událostí. Je způsobilý garantovat tvorbu a realizaci projektů podpory zdraví v rámci školy a komunity.

Charakteristika

The study programme Health Education reflects the current state of Czech educational system and flexibly reacts to new demands placed on teachers by framework educational programmes. The study programme allows the students to acquire complex professional training in the area of human health and all its biopsychosocial and spiritual dimensions in line with the holistic approach to human health. Throughout the whole programme attention is paid to primary prevention of health risk factors, creative ways of education, and positive reinforcement of desirable habits improving oneʼs health. The programme is primarily concerned with the development of pedagogical, psychological, communicative, and other competencies necessary to become a health education teacher or to conduct various educational activities in the area of health support. The focus lies not only in developing studentsʼ expertise in the area of human health (elaborating on the knowledge students gained in the B.A. programme), but also in the didactic aspects of health education and the application of expert knowledge in actual education.

Profil absolventa

The graduate is qualified to teach education towards health and related courses that follow aims of health education discipline at secondary schools including protection in emergency. The graduate can guarantee production and realization of health promotion projects in schools and their communities.