text size

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument

Study branch

Study branch code 7504T218
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of philosophy
Variant of study two-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj
EnglishTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument
LatinArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae cantus instrumentorum musicorum

Boards

of Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument (N; 7504T218; 7504T218; 2 years; PedF; en; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Education accredited not taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Cílem studia oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Hra na nástroj je získání plné kvalifikace pro učitele nástrojové hry základních uměleckých škol, základních a středních škol. Předpokladem pro studium je absolutorium bakalářského studijního oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání, případně bakalářského oboru vysoké umělecké školy. Student rozvíjí své hudební a instrumentální dovednosti ve směru pedagogickém a didaktickém. Obsah a cíle studia poskytují komplexní hudebně pedagogické vzdělání, které je nutné pro samostatnou umělecko-pedagogickou činnost.

Learning outcomes

Absolvent navazujícího magisterského studia Hra na nástroj - Hudební výchova je kvalifikován pro učitelství nástroje a hudební nauky na základních uměleckých školách a pro učitelství hudební výchovy na základních a středních školách. Další uplatnění může absolvent najít i jako poučený komorní hráč a korepetitor. Tato kvalifikace umožňuje široké uplatnění v kulturním životě regionu, organizaci koncertů, přehlídek a festivalů. Studium je koncipováno pro získání jak nástrojové kvalifikace, tak k nabytí rozhledu v hudebním dění historie i současnosti.

Study profile

The aim of the study branch Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools – Music Instrument is to equip the student for his future job – instrumental teaching at basic music schools, basic and high schools. The prerequisite for the study is graduation bachelor branch Music Instrument Oriented at Education or a bachelor branch of music academy. Students improve their music and instrumental skills tending to pedagogic a didactic. Contents and goals of this study provide complete music education which is necessary for self artistic pedagogical activities.

Learning outcomes

Graduates of the following master's study programme “Playing the Instrument – Music Education” are qualified for instrument and music teaching at music schools and for music teaching at elementary and secondary schools. They can also work as qualified chamber players and accompanists. This qualification provides a wide use in a cultural life of a region, organization of concerts, competitions and festivals. The study programme is supposed to provide both instrument qualification and knowledge of music history and the present.