velikost textu

Training Teachers of Physics

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T245
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství fyziky
AngličtinaTraining Teachers of Physics
LatinaArtes paedagogicae ad physicam praecipiendam applicatae

Rady

Oborový garant Training Teachers of Physics (N; 7504T245; 2 roky; MFF; en; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium připravuje učitele fyziky pro střední a základní školy. Navazuje na bakalářské studium, z něhož si student přinesl základní odborné znalosti potřebné pro výuku fyziky na základní a na střední škole. Studium vedle některých náročnějších partií fyziky zahrnuje zejména profesní přípravu (pedagogicko-psychologické předměty, základy školského managementu, didaktiku fyziky, praktika školních pokusů, pedagogická praxe). Široká nabídka volitelných předmětů a volba tématu diplomové práce (z fyziky nebo z druhého aprobačního předmětu) umožňuje studentům rozšířit si vzdělání v oblastech, které je zajímají a ve kterých se chtějí profilovat.

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro základní a střední školu. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti základů fyziky, aby dokázal pracovat i s talentovanými žáky. Umí tyto znalosti aplikovat na řešení problémů, využívat je při provádění a vyhodnocování experimentů a v diskusích zahrnujících souvislosti s moderními technologiemi a běžným životem. Umí rozvíjet znalosti a dovednosti žáků týkající se fyziky na úrovni střední a základní školy. Dokáže aplikovat dostatečně široké spektrum metod a forem výuky, umí samostatně řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace vzniklé ve výuce. Umí využívat informační a komunikační technologie. Prokazuje potřebné znalosti z pedagogicko-psychologických předmětů tvořících základ jeho profesní orientace a umí těchto znalostí aktivně využívat. Má praktické zkušenosti s výukou ve škole a základní znalosti o organizaci práce školy. V rámci diplomové práce získal hlubší vědomosti z některé části fyziky nebo z problematiky vzdělávání v tomto oboru (ev. z druhého aprobačního oboru). Díky tomu je schopen komunikovat se specialisty. Znalosti a dovednosti získané a rozvinuté během studia tvoří kvalitní východisko pro jeho další vzdělávání a celoživotní profesní růst; může je též případně uplatnit i v jiných povoláních, zejména v těch, kde uplatní exaktní myšlení v kombinaci s obecnějšími osobnostními kompetencemi.

Charakteristika

The study program prepares physics teachers for upper and lower secondary school. It extends the bachelor studies where the student got the fundamental expertise needed to teach physics in upper and lower secondary school. It includes some of the more challenging aspects of physics as well as a professional preparation and training (e.g., pedagogical and psychological sciences, management of school, didactics of physics, problem solving methods, practical courses in school experiments and teaching practice). A wide range of optional courses and a choice of thesis topic (in physics or a second certified subject) enables the students to expand their knowledge in areas that interest them and where they want to specialised.

Profil absolventa

Graduates are fully qualified physics teachers for upper and lower secondary school. Their knowledge of physics is sufficiently broad and deep to work with talented students. They are able to apply their knowledge to problem solving, to experiments and discussions concerning modern technologies as well as every day life. They have a high level of computer literacy and ICT usage. Graduates can develop knowledge and physics related skills of secondary and primary schools students (grades 6 – 13). They can apply a wide range of methods and forms of teaching, they can independently manage students' work and respond to various situations arising in the classroom. They can use information and communication technologies. They demonstrate necessary knowledge of the pedagogical and psychological subjects forming the basis of their professional affiliations, and they can use this knowledge actively. They have practical experience of teaching in school and basic knowledge of the organization of school. During the work on their thesis they gained a deeper knowledge of some parts of physics, its education or of a second certified subject. This allows them to communicate with specialists. The knowledge and skills acquired and developed during the study forms good starting point for the graduates’ further education and lifelong professional growth; it may be also applied in other occupations, especially in those where exact thinking combined with more general personality competencies is applicable.