text size

Optics and Optoelectronics

Study branch

Study branch code 1701T029
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechOptika a optoelektronika
EnglishOptics and Optoelectronics
LatinDisciplina optica atque optoelectronica

Boards

of Optics and Optoelectronics (N; 1701T029; 1701T029; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Studenti oboru získávají široký fyzikální rozhled i detailní znalosti a praktické dovednosti potřebné k výzkumné a vědecké činnosti v optice a optoelektronice. Získaný širší přehled vytváří předpoklady také pro práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky, biologie a technických oborů. Student si vybírá podle zájmu a tématu diplomové práce jedno ze tří zaměření, ve kterém získává hlubší znalosti: Kvantová a nelineární optika (vlastnosti světelných polí v rámci klasické i kvantové optiky, nelineárně optické jevy), Optoelektronika a fotonika (interakce světla s pevnými látkami, detekce světla, technologií přípravy polovodičových materiálů pro optoelektronické a fotonické aplikace), Teorie a modelování pro kvantovou optiku a optoelektroniku (teoretický fyzikální aparát pro kvantovou optiku a optoelektroniku, interakce světla s látkami).
Součástí studijních plánů na všech zaměřeních je praktická výuka vedená v laboratořích vybavených na současné světové úrovni, která zajišťuje kompetence absolventů v oblasti experimentálního výzkumu, optické spektroskopie, aplikované optiky, optoelektroniky a spintroniky. Výběrové přednášky pokrývají ve světě se nově rozvíjející obory jako opto-spintronika, fyzika metamateriálů či terahertzová spektroskopie. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína) i její stále rostoucí aplikace v každodenním životě zvyšují adaptibilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění ve vědecké práci i v praxi. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu v ČR nebo v zahraničí.

Learning outcomes

Absolvent má hluboké teoretické i experimentální znalosti z klasické i kvantové optiky a optoelektroniky. Zvládá matematické modelování fyzikálních procesů v optice a optoelektronice. Získané znalosti a dovednosti je schopen uplatnit ve výzkumné a vědecké činnosti v optických oborech i v řadě oblastí, kde se optika nebo optická spektroskopie využívá (biologie, chemie, medicína). Fyzikální vzdělání spojené se získáním dovedností v oblasti počítačového programování, informačních technologií i organizace týmové vědecké práce zvyšuje možnosti uplatnění na vysokých školách a vědeckých ústavech i v průmyslu. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu.

Study profile

The students of the branch of study will have acquired comprehensive knowledge of physics as well as detailed specialist knowledge and skills and competences required for research and other scientific activities within the field of optics and optoelectronics. The scope of their knowledge opens the way for their involvement in interdisciplinary research at the interface between physics, biology and engineering. Students select one of three specializations in which they obtain deep expert knowledge: Quantum and nonlinear optics (properties of light fields in the framework of classical and quantum optics, nonlinear optical phenomena), Optoelectronics and photonics (light-solid interaction, light detection, semiconductor technology for optoelectronic and photonic applications), and Theory and modelling for quantum optics and optoelectronics (theoretical physics for quantum optics and optoelectronics, light-matter interaction).
In all specializations the curriculum also includes practical training in state-of-the-art laboratories, ensuring that the graduates achieve the competences in the areas of experimental research, optical spectroscopy, applied optics, optoelectronics and spintronics. Optional lectures cover recently established fields of research, such as opto-spintronics, metamaterial physics, terahertz spectroscopy. The current progress in applications of optics in numerous research areas (physics, biology, chemistry, medicine) and in everyday life leads to an increase in the range of employment possibilities of the graduates both in science and in non-academic areas. The graduates are fully qualified to continue with their studies in postgraduate programmes in the Czech Republic or abroad.

Learning outcomes

Graduates have a sound theoretical and experimental knowledge of classical and quantum optics and optoelectronics. They have mastered the mathematical modelling of physical processes in optics and optoelectronics. They can apply the knowledge and competences they have gained in research and scientific activities in optical disciplines as well as in a large number of fields where optics or optical spectroscopy are used (biology, chemistry, medicine). Their education in physics combined with a mastery of computer programming, information technologies and organization of scientific team collaboration enhances the chances of these graduates finding employment in research at universities and research institutes and in industry. Graduates are fully qualified to continue with their studies in postgraduate programmes.