text size

Geophysics

Study branch

Study branch code 1701T017
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechGeofyzika
EnglishGeophysics
LatinGeophysica

Boards

of Geophysics (N; 1701T017; 1701T017; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor Geofyzika se zabývá studiem Země a jejího blízkého okolí fyzikálními metodami. Zahrnuje fyziku zemětřesení a problematiku šíření seismických vln, termální vývoj a deformaci zemského tělesa na různých časových škálách, studium tíhového a elektromagnetického pole Země pozemskými i satelitními metodami a výzkum planet a jejich měsíců. K interpretaci geofyzikálních jevů používá metod matematického modelování. Studium prohlubuje základní znalosti fyziky, matematiky a programování a rozvíjí dovednosti potřebné pro uplatnění v základním i aplikovaném geofyzikálním výzkumu. Při výuce je kladen důraz na úzké sepětí studia s posledním vývojem vědeckého bádání, do něhož se studenti zpravidla zapojují již v rámci své diplomové práce.

Learning outcomes

Absolvent má spolehlivé znalosti v obecných oblastech fyziky, zejména v mechanice kontinua, termodynamice a teorii elektromagnetického a gravitačního pole, a hlubší znalosti a dovednosti v hlavních oblastech geofyzikálního výzkumu. Je schopen tvořivě řešit problémy související se vznikem zemětřesení a šířením seismických vln zemským nitrem, analyzovat a interpretovat jevy pozorované v elektromagnetickém a tíhovém poli Země a provádět počítačové simulace termálního a deformačního vývoje planet a jejich měsíců. Při řešení těchto problémů používá metody numerické matematiky a matematického modelování, které dokáže efektivně počítačově implementovat. Výsledky své odborné práce je schopen přehledně a srozumitelně sdělovat formou prezentací a odborných textů v češtině i angličtině. Absolventi se uplatňují ve výzkumných i komerčních pracovištích geofyzikálního a geodetického zaměření u nás a v zahraničí. Dobrá průprava v matematickém modelování, počítačové fyzice a pokročilých partiích programování vede k bezproblémovému uplatnění i v jiných oborech.

Study profile

Geophysics covers the study of the Earth and its surroundings by physical methods. It includes earthquake physics and seismic wave propagation, thermal evolution and deformation of the Earth on various time scales, gravity and electromagnetic fields, and study of planetary interiors. The geophysical phenomena are analyzed and interpreted using the methods of mathematical modeling. The masters' studies of geophysics perfect the basic knowledge in physics, mathematics and programming and develop competencies needed in basic and applied geophysical research. In courses, emphasis is put on linking the education with contemporary developments in the field, and it is common that students participate in research already in their diploma projects.

Learning outcomes

Graduates possess advanced knowledge in general branches of physics, in particular continuum mechanics, thermodynamics, and electromagnetic and gravity fields, and deep knowledge and practical skills in the main geophysical disciplines. They are able to solve the basic problems related to earthquake source and seismic wave propagation, analyse and interpret phenomena observed in the electromagnetic and gravity fields of the Earth, and perform computer simulations of the thermal and deformational evolution of planetary bodies. In solving these problems, they are able to use the methods of numerical mathematics, mathematical modelling and computational physics, and they are capable of intelligibly presenting their results in spoken and written form.