velikost textu

Mathematical and Computer Modelling

Studijní obor

Kód studijního oboru 1103V013
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMatematické a počítačové modelování
AngličtinaMathematical and Computer Modelling
LatinaExemplaria mathematica usui computatorum accommodata

Rady

Oborový garant Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Mathematical and Computer Modelling (D; 1103V013; 4 roky; MFF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Matematický ústav akreditován Detail
Ústav termomechaniky akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Držitel/ka diplomu absolvoval/a program kombinovaný mezi matematikou a fyzikou zaměřený na modelování ve fyzice pevných látek, kapalin, plynů a plazmatu. Podle tématu doktorské práce se věnoval/a buď kontinuálnímu, částicovému nebo hybridnímu modelování, s akcenty buď v matematice či fyzice. Kontinuální modelování je zaměřeno na mechaniku a termodynamiku tekutin i tuhých látek a matematickou a numerickou analýzu a řešení příslušných systémů parciálních diferenciálních rovnic. Částicové a hybridní modelování pak na studium makromolekul, tenkých vrstev, povrchů či plazmatu. Absolventi tohoto programu vykazují dobré znalosti matematiky, fyziky a počítačových metod, flexibilitu a schopnost reálné úlohy formulovat, analyzovat a numericky řešit.

Charakteristika

Profil absolventa

This diploma holder has completed the program of combined mathematics and physics, focused on modeling in physics of solids, liquids, gasses, and plasmas. In accord with the doctoral thesis topic, he/she was devoted to continual, particle, or hybrid modeling, with emphasis either in mathematics or in physics. Continual modeling in this program is focused on the mechanics and thermodynamics of fluids or solids and on mathematical and numerical analysis and solution of the corresponding systems of partial differential equations. Particle and hybrid modeling is devoted to the study of macromolecules, thin films, surfaces, and plasmas. Alumni from this program exhibit solid knowledge of mathematics, physics, and computational methods, are flexible, and possess ability to formulate, analyze, and solve numerically real-world problems.