text size

Biophysics and Chemical Physics

Study branch

Study branch code 1702T007
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechBiofyzika a chemická fyzika
EnglishBiophysics and Chemical Physics
LatinBiophysica atque physica chemice tractata

Boards

of Biophysics and Chemical Physics (N; 1702T007; 1702T007; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Těžiště tohoto oboru leží na rozhraní fyziky, biologie a chemie. Výuka navazuje na základní fyzikální vzdělání, které prohlubuje v oblastech teoretické a experimentální fyziky důležitých pro popis a zkoumání molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů, a zároveň je doplňuje předměty pokrývajícími potřebné vybrané partie z chemie a biologie. Absolvent získá teoretické znalosti zejména z kvantové teorie, kvantové chemie, modelování molekul a molekulárních procesů, a dále znalosti experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky, zejména optických a dalších spektroskopických metod, strukturní analýzy a zobrazovacích technik. Podle výběru povinně volitelných předmětů studijního plánu a diplomové práce se absolventům rovněž dostává vzdělání ve vybraných oblastech obecné a fyzikální chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie. Prostřednictvím pravidelných seminářů, diplomové práce, a tematicky zaměřených přednášek získávají studenti představu o současných problémech řešených v jednotlivých oborech a o metodách vědecké práce. Díky širokému okruhu znalostí mají absolventi možnost uplatnění ve výzkumných i aplikovaných oborech souvisejících s fyzikou, biologií, chemií, medicínou, materiálovým výzkumem, bio- a nano-technologiemi, farmacií apod.

Learning outcomes

Absolvent má široké experimentální a teoretické znalosti ze základů fyziky (mechanika, elektřina a magnetismus, optika, fyzika kondenzovaného stavu, jaderná fyzika, kvantová fyzika) i matematiky (diferenciální a integrální počet, algebra, metody matematické fyziky aj.). V oboru biofyzika a chemická fyzika ovládá odpovídající teoretické (kvantová fyzika, výpočty molekul, modelování molekulárních procesů) a experimentální metody (optické a další spektroskopické metody, strukturní analýza aj.) Je zběhlý ve sdělování odborných poznatků formou prezentací anebo psaných textů, a to též v anglickém jazyce. Absolvent je připraven k práci v mezioborových týmech zabývajících se fyzikou, biofyzikou, chemickou fyzikou nebo fyzikou v medicíně a farmacii.

Study profile

The focus of this branch of study lies at the interface of physics, biology and chemistry. Teaching builds on basic physical education that deepens in theoretical and experimental physics relevant to the description and study of molecules, biopolymers, supramolecular systems and biological objects. The courses cover also the necessary selected topics in chemistry and biology. The students acquire theoretical knowledge in quantum theory, quantum chemistry, molecular modeling and molecular processes, and knowledge of experimental methods of biophysics and chemical physics, particularly optical and other spectroscopic methods, structural analysis and imaging techniques. By selecting curriculum and diploma topic the students also obtain training in selected areas of general and physical chemistry, biochemistry, molecular and cellular biology. With a wide range of knowledge, the graduates have good possibilities to work in research and applied fields related to physics, biology, chemistry, medicine, materials research, bio- and nanotechnology, pharmaceuticals, etc.

Learning outcomes

Graduates have a wide knowledge of both fundamental physics (mechanics, electricity and magnetism, optics, condensed matter physics, quantum theory) and mathematics (mathematical analysis, algebra, mathematical methods in physics etc.). They are prepared for a productive research career in modern physics, chemistry, biochemistry, biology, medicine or pharmaceutical science. They have acquired the necessary theoretical background (quantum theory of molecules, molecular mechanics and dynamics) and experimental techniques (optical spectroscopy, X-ray structure analysis, methods of magnetic resonance and others), and are trained to apply physical concepts in life sciences and medicine. They are also proficient in techniques of knowledge dissemination, through presentation and writing.